Posts Tagged ‘waddenzee’

‘Bodemdaling Waddenzee mag niet zonder gevolgen blijven’

vrijdag, november 25th, 2016

LEEUWARDEN – De PvdA wil dat gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) zo snel mogelijk contact opneemt met minister Henk Kamp (VVD) over de forse bodemdaling onder de Waddenzee door gasboringen. Milieuwoordvoerder Hetty Janssen verwacht dat De Rouwe zich hard opstelt en Kamp erop wijst dat de bodemdaling niet zonder gevolgen kan blijven. “Het hand-aan-de-kraan principe betekent dat de kraan ook dicht gaat als er schade voor de natuur of het milieu dreigt. Die dreiging is nu meer dan reëel. Dat het hier ook nog eens gaat om Werelderfgoed maakt het alleen maar erger.”

Maatregelen

Eerder deze week werd bekend dat de bodem onder de Waddenzee de afgelopen twee jaar met vijf centimeter daalde. Dit werd vastgesteld door de onafhankelijke commissie die de opdracht heeft de gaswinning onder het Wad te controleren. Janssen heeft gedeputeerde De Rouwe om een reactie gevraagd over de conclusies van de commissie. “Als Provinciale Staten hebben wij ons herhaaldelijk fel uitgesproken tegen gasboringen onder de Waddenzee en het vaste Friese land. Dit soort rapporten bevestigen onze kritiek keer op keer. Het wordt tijd voor actie.” Het PvdA-Statenlid verzoekt de gedeputeerde daarom met de minister te bespreken welke maatregelen er worden genomen.

Tegenstand

Eind januari 2015 sprak de Friese Provinciale Staten zich, op initiatief van de PvdA, voor het eerst krachtig uit tegen gasboringen. Zij verklaarden onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in de Friese bodem te willen en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen. De boodschap werd recent, eind oktober, door de Statenleden opnieuw bekrachtigd. Over het draagvlak voor gasboringen zei Janssen eerder: “Er simpelweg geen draagvlak meer. Niet op straat en niet in de politiek. Zelfs in de Tweede Kamer is een meerderheid tegen. De enige plekken waar er nog draagvlak lijkt te zijn, is op de kantoren van de gasbedrijven en de burelen van Kamps eigen ministerie.”

‘Kiek nou us!’

maandag, november 21st, 2016

Storm! De eerste herfststorm van 2016 was afgelopen zondag een feit. Met windstoten tot maximaal 110 km/u en regen was het guur buiten. Zo ook op de Waddenzee waar de golven hoog waren en de luchten grauw en grijs. De onderstaande foto van eYeCatch Fotografie verteld het allemaal…..

'Raging Nature'. Foto: eYeCatch Fotografie.

‘Raging Nature’. Foto: eYeCatch Fotografie.

Avondvliegseizoen najaar 2016

zaterdag, oktober 29th, 2016

HARLINGEN – De komende maanden is het weer tijd om het vliegen bij duisternis te beoefenen. In de weken 44, 45, 46, 47, 48, 49 en 50 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden op maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur.

Op vrijdag wordt er alleen overdag gevlogen. Het oefenen bij duister is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak. Daadwerkelijke inzet van F-16 jachtvliegtuigen vindt vaak plaats bij duisternis.Het toestel is goed uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo beschikt de vlieger over een nachtkijker, ook wel de Night Vision Goggles (NVG) genoemd. Het kijken door de NVG verbetert het nachtzicht enorm, maar geeft ook beperkingen omdat het te vergelijken is met het kijken door twee kokertjes. Het is dan ook noodzakelijk om dit goed te beoefenen. Dit is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden maakt het dan ook mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren.

Herstelperiode

Nederlandse F-16’s en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. Iets om trots op te zijn. De jarenlange inzet is echter heel eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen en het thuisfront. Het is dan ook tijd voor een herstelperiode, een periode die nodig is om te werken aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Dit betekent dat jachtvliegers de verschillende manieren van inzet gaan beoefenen. Het gaat hierbij onder andere om; het luchtgevecht, het navigeren, bijtanken in de lucht, laagvliegen in de daarvoor bestemde oefengebieden en het avondvliegen. Deze diversiteit aan training is noodzakelijk om straks weer voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige inzet.

Meer weten

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder

Stem op Waddengebied voor titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’

dinsdag, oktober 11th, 2016

HARLINGEN – Gisteravond zijn de genomineerden bekendgemaakt voor de titel Mooiste natuurgebied van Nederland. Het Waddengebied is daar een van. De Nieuwe Afsluitdijk heeft onder andere de ambitie om de Afsluitdijk en het aangrenzende gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme en ondersteunt daarom de deelname.

Met deze verkiezing kan een extra impuls gegeven worden aan het gebied. Breng daarom ook je stem uit via www.mooistenatuurgebied.nl. Je kunt dit tot 31 oktober 2016 doen.

Waarom stemmen?

De drie gebieden met de meeste stemmen van het publiek zullen worden uitgeroepen tot winnaars. Elk winnend gebied ontvangt een bijdrage van maximaal € 300.000 van het ministerie van Economische Zaken om de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied verder te verbeteren en om de gebieden in binnen- en buitenland op de kaart te zetten.

Waarom stemmen op het Waddengebied?

Het Waddengebied is het grootste natuurgebied van Nederland en herbergt een wildernis die zijn weerga niet kent: de Waddenzee. Altijd in beweging, geen minuut is gelijk. Zelfs op wereldschaal is het groots. Onder invloed van eb en vloed veranderen natuur en landschap voortdurend. Weer, wind en water creëren mooie natuur: slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten, waar allerlei dieren en planten leven.

De Wadden prikkelen voortdurend je zintuigen, bijvoorbeeld tijdens een wadlooptocht of droogvalexpeditie.

Je ervaart dat planten en dieren zich hebben aangepast aan de ruige Waddenzee. Dat is hun kracht, maar maakt ze ook kwetsbaar. Ze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden in het Waddengebied. Van veel soorten trekvogels gebruikt een belangrijk deel van de wereldpopulatie het wad als tankstation tijdens de trek. Zes miljoen vogels broeden of overwinteren in het gebied. En meer dan dertigduizend zeehonden vinden er rust en ruimte. UNESCO heeft de Waddenzee van Esbjerg tot Den Helder hierom uitgeroepen tot Natuurlijk Werelderfgoed.

2 miljoen bezoekers

Dat Werelderfgoed ervaar je volop tijdens een verblijf op één van de Waddeneilanden of langs de Waddenkust. Jaarlijks trekken twee miljoen bezoekers naar het gebied. Wie heeft er niet uitgewaaid op een Friese dijk, gezworven over Schiermonnikoog, gekampeerd op Ameland, gefietst op Vlieland, en bewaart mooie herinneringen aan vogelen op Texel, feesten op Terschelling of een visje in Lauwersoog? De eilanden bieden de schoonste stranden van Nederland, prachtige landschappen en stikdonkere nachten. Zo’n tienduizend planten- en diersoorten én tienduizenden eilanders vinden er hun thuis. De Wadden zijn echt van ons allemaal.

Top natuur

De Waddenzee is al een natuurgebied van wereldklasse en de Nationale Parken Lauwersmeer, Texel en Schiermonnikoog genieten grote bekendheid. De winst in deze verkiezing is belangrijk voor de erkenning van het gehele Waddengebied als top natuur. Wij nodigen je uit: ga mee op reis door dit wereldse gebied, je zintuigen leiden de weg…

GrienLinks verontrust over verlenging zoutwinning onder het Wad

dinsdag, september 20th, 2016

HARLINGEN – “Het geeft te denken dat minister Kamp nu met een pennenstreek de zoutwinning onder het Wad met 16 jaar (van 2036 tot 2052) verlengt. De zoutfabriek is nog niet eens begonnen met zoutwinnen onder het Wad. De – ingeschatte – gevolgen moeten eerst nog maar eens blijken. Hoe kun je dan nu al de vergunning verlengen? Wij vinden dat überhaupt beter onderzocht had moeten of er wel zout gewonnen kán worden onder het Wad (en vlakbij de dijk rond Harlingen). Er geldt niet voor niets een ‘voorzorgsprincipe’ bij activiteiten op het Wad. Bij twijfel, niet inhalen. Friesland zou de Waddenzee moeten beschermen, vinden wij.” Retze van der Honing, fractievoorzitter van de GrienLinks Statenfractie in Friesland, wil dat het college van Friesland bezwaar maakt tegen de verlenging van de zoutwinningsvergunning. 

Minister Kamp heeft naast dit besluit over de vergunning voor zoutwinning onder het Wad ook vastgesteld dat de (diepe) zeebodem van de Waddenzee meer mag dalen dan voorheen. Dat deed hij naar aanleiding van een rapport van de TNO, die 5-jaarlijks onderzoek doet naar de zeespiegelrijzing. Dit jaar kwam uit het onderzoek dat die minder zal zijn dan verwacht. TNO heeft op een andere manier onderzoek gedaan, waardoor de cijfers zijn bijgesteld. De NAM geeft aan niet meer gas te zullen gaan winnen door dit besluit.

Bagger beschermt de Friese kust

dinsdag, september 13th, 2016

HARLINGEN – Vanaf september 2016 starten de Gemeente Harlingen, It Fryske Gea en EcoShape gezamenlijk een bijzonder experiment; 300.000 kuub slib uit de haven van Harlingen wordt gebruikt voor de aangroei van de kwelder bij Westhoek.

Kwelders zijn niet alleen van levensbelang voor kwelderplanten en wadvogels maar vormen ook een buffer tegen het opkomende zeewater door klimaatveranderingen. Tijdens het experiment zal een team van deskundigen van Wageningen University & Research, Deltares, Arcadis, Royal Haskoning DHV, Van Oord, NIOZ en TU Delft het verplaatsen van het slib en de kwelderaangroei onderzoeken.

Natuurlijke kwelders, natuurlijke kustverdediging

Kwelders zijn van levensbelang voor kwelderplanten en wadvogels. Vogels rusten er en zoutplanten als zeekraal en lamsoor vinden hier hun plek. Verder is er in het slik bij de jonge kwelders veel voedsel voor kluten en andere wadvogels te vinden. Daarnaast vergroten kwelders ook de veiligheid voor de mens. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en buitendijkse kwelders vormen een buffer tegen het opkomende zeewater. Martin Baptist, projectleider: “Met dit project doen we kennis op over het nuttig hergebruik van baggerslib voor het versterken van kwelders. Deze kennis is wereldwijd gewild om natuurlijke kustecosystemen te herstellen en de gevolgen van zeespiegelrijzing tegen te gaan”.

Van bagger naar bouwstof

Om de haven van Harlingen goed bereikbaar te houden voor de zeevaart moet er ieder jaar 1,2 miljoen kuub havenslib uit de vaargeul gebaggerd worden. Het havenslib komt nu goed van pas als bouwstof voor kwelders. De komende winter zal 300.000 kuub schoon havenslib voor dit experiment gebruikt worden. Van september t/m maart wordt zeven dagen in de week slib uit de haven ‘druppelsgewijs’ zeven kilometer verderop langs de Friese kust neergelegd. Een deel van het slib zal de kwelder bereiken en stimuleert daar de kwelderaangroei. Bovendien zal naar verwachting minder slib terugstromen naar de haven van Harlingen. Het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ is daarmee een voorbeeld van synergie tussen havens en natuur. Chris Bakker, hoofd natuurkwaliteit van It Fryske Gea toont zich dan ook blij met de bijzondere samenwerking: “Het is hét voorbeeld hoe we lokaal de handen ineen kunnen slaan om zowel de economie als de natuur een duurzame impuls te geven.’ Een mooi voorbeeld van een “win-win” aanpak. Slibmotor Koehoal is een project van het programma Building with Nature Waddenzeehavens en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van EcoShape, het Waddenfonds en NWO-STW.

Uitstekende vooruitzichten voor 2km Zeezwemtocht

maandag, augustus 29th, 2016

HARLINGEN – Zwemvereniging de Vikings organiseert op zaterdag 3 september aanstaande de Traditionele 2 km Zeezwemtocht van Harlingen. Dit unieke evenement vond voor het eerst plaats in 1947. Het is inmiddels één van de oudste zwemtochten van Nederland die nog altijd georganiseerd wordt. De 2km Zeezwemtocht staat bekend om zijn unieke karakter. Veel zwemtochten worden in kanalen en meren gehouden en die kennen bijna geen stroming en golfslag. Op de Waddenzee zijn deze elementen volop aanwezig en dat maakt ook dat deze zwemtocht deelnemers uit het hele land trekt die de heroïsche uitdaging met de elementen aan willen gaan. In de voorlopige deelnemerslijsten zijn deelnemers te vinden uit oa: Veendam, Groningen, Krimpen a/d IJssel, Amsterdam, Almere etc. etc.

De 2km Zeezwemtocht start traditiegetrouw vanuit de Willemshaven, dit jaar rond 11.45 uur, waarna de zwemmers koers zetten naar het havenhoofd om daar de kop van de Zuiderpier te ronden. Hier staat vaak veel stroming en vergt extra inspanningen om vlot deze horde te nemen. Na het ronden van de pier, zwemt men over de Waddenzee naar het Harlinger strand. De finish vindt op het strand plaats. De snelste zwemmers kunnen dit ruimschoots binnen 30 minuten zwemmen. Het grootste gedeelte van de deelnemers aan de prestatietocht zal er toch al snel 45 minuten tot een uur over doen.

Voor het publiek is de Zeezwemtocht ook altijd een mooi schouwspel. Vanaf de Zuiderpier is het verloop goed te volgen. Het mooiste punt is altijd rond de kop van de pier, waar de zwemmers de kracht van de Waddenzee gaan merken en de strijd aan gaan met golven en stroming. De vooruitzichten voor aanstaande zaterdag zijn echter prima.

Afgelopen week is het zonnige zomerweer niet alleen goed geweest voor de visserijdagen, maar heeft er ook voor gezorgd dat de zeewater temperatuur behoorlijk is toegenomen tot een zeer riante 22 graden. De organisatie verwacht nog wel een kleine daling van de temperatuur, maar de weersverwachtingen zijn voor deze week ook nog steeds erg goed. Ook de windverwachting lijkt geen roet in het eten te gooien. Zijn de omstandigheden aanstaande zaterdag alsnog niet veilig genoeg om op de Waddenzee te zwemmen, dan zet de organisatie een zeehaventocht uit in de Willemshaven, zodat het evenement altijd door kan gaan.

De inschrijving voor deelname aan de Zeezwemtocht vindt tegenwoordig via internet plaats en is geopend tot woensdagavond 31 augustus. Kijk op www.zeezwemtocht.nl voor opgave en meer informatie. In tegenstelling tot vorige edities is inschrijven op de dag zelf niet meer mogelijk.

Harlingen pakt ‘plastic soep’ in Waddenzee aan

donderdag, februari 4th, 2016

HARLINGEN – De Waddenzee heeft net als de Noordzee last van de ‘plastic soep’. Daarom wordt er dit jaar begonnen met het opruimen van plastic afval in het Werelderfgoedgebied. Daarom wordt er in de Harlinger haven een pilot opgezet om het plasticprobleem aan te pakken.

Er moet een betere afstemming komen van het inzamelen van het plastic afval in alle havens. Zo wordt er bekeken wie er bestuurlijk verantwoordelijk is om het probleem te bestrijden. Dat zegt Hendrikus Venema, directeur van ‘Naar een Rijke Waddenzee’, een netwerk van overheden, ondernemers en natuurclubs. Het meeste afval komt uit de Noordzee. Bron: Omrop Fryslân

Zoekactie naar vermiste opvarende vissersboot

maandag, januari 11th, 2016

HARLINGEN – Maandagavond zijn de reddingsboten van Harlingen en Terschelling uitgevaren om een visser van een zandplaat te halen. De man was met iemand anders in een rubberbootje naar een zandplaat gevaren. Toen de man op de zandplaat uit het bootje stapte dreef het bootje met de andere persoon van de zandplaat af.20160111_174522

Naast de reddingsboten werd ook de SAR-helikopter opgeroepen. Omdat niet bekend was dat er boten op de zandplaat konden komen. Die inzet bleek niet meer nodig omdat de man met het rubberbootje toch weer bij de gestrande visser kon komen. De beide mannen zijn veilig aan boord gegaan van een vissersschip. Foto’s: Nick den Boer

Nieuwjaarsduik bij Afsluitdijk

vrijdag, januari 1st, 2016

KORNWERDERZAND – Op vrijdag 1 januari ‘doken’ ruim 50 mensen het zoute water van de Waddenzee en het zoete water van het IJsselmeer in. Een hardloper verbond die twee duiken en daarmee werd de Vismigratierivier, die in de Afsluitdijk zal worden gebouwd gesymboliseerd.

De Waddenvereniging organiseerde deze Nieuwjaarsduik aan beide kanten van de Afsluitdijk. Met de duik vroeg de Waddenvereniging aandacht voor die Vismigratierivier: Een unieke vispassage dwars door de Afsluitdijk die er in de nabije toekomst voor gaat zorgen dat trekvissen weer vrolijk en vrij heen en weer kunnen zwemmen tussen zoet en zout water. Boswachter en tv-persoonlijkheid Arjan Postma loste de startschoten voor de teamwedstrijd en recreatieduik. Om 12.00 uur kwamen een aantal teams van drie in actie voor de speciale estafetteduik. Daarbij was ook Waddenclub directeur Arjan Berkhuijsen zijn partner Anemoon, dochter Lente en zoon Mees van de partij. Rond 13.00 uur mochten recreanten duiken en een aantal deed dat twee maal: een keer in het IJsselmeer en een keer in de Waddenzee. Aan beide zijden begeleidde muziekgroep Volk!! Uit Grou de deelnemers met toepasselijke muziek

Onder die deelnemers was ook een Frans gezin dat in de buurt vakantie vierde. Men zag het evenement op oudejaarsavond op internet en besloot mee te doen. Bij gebrek aan zwemkleding ondernamen man, vrouw, zoon en dochter de duik in hun ondergoed. Deze dubbele Afsluitdijk vond plaats onder ideale omstandigheden windstil (uniek!) heerlijk zonnetje en een water temperatuur van ruim 8 graden. Overigens had de gemeente Sûdwest Fryslân waar de Afsluitdijk deels onder valt, geëist dat bij windkracht 3 of meer de duik werd afgelast. Iemand van de organisatie merkte op dat deze maatregel wellicht bedacht was door een ambtenaar die ergens diep in een Brabants bos of zo had gewoond en die nu in Friesland mocht mee doen op een gemeentehuis. De acht Harlinger EHBO’ers die het evenement begeleiden hoefden niet in actie te komen. De opbrengst van de duik, er moest een inleg betaald worden, komt ten goede aan het project Vismigratierivier. Tekst en foto’s: Joop van der Heide