Posts Tagged ‘REC’

GrienLinks: gedeputeerde moet vergunning REC aanpassen

dinsdag, december 6th, 2016

HARLINGEN – Retze van der Honing vraagt in schriftelijke vragen aan de gedeputeerde of hij de vergunning van de REC per direct wil aanpassen en strenger wil zijn met handhaven van de zoutzuurnorm.

Van der Honing:” De bypass van de afvalverbrander moet er per direct uit. Het om het doekenfilter heen leiden van de rook leidt vaak tot dioxine-uitstoot. Onwenselijk! Ook het steeds weer opnieuw kapot gaan van de grote ventilator (de ID-fan) van de REC (in september alleen al 4 keer!) is oorzaak van onwenselijke uitstoot. In de Milieuwet staat dat een bedrijf onmiddelijk alles moet doen om herhaling te voorkomen. Nou, de REC deelt mee dat ze dat in april 2017 gaan doen. Sja. Dus – staat ook in de wet – kan de gedeputeerde de vergunning eigenhandig aanpassen. Wij vragen hem om dat te doen. Per direct. Er is echt genoeg gebeurd in de afvalverbrander.” Ook vraagt van der Honing aan de gedeputeerde om strenger handhaven van de zoutzuurnorm. De omwonenden en mensen die in het havengebied werken hebben regelmatig last van deze prikkende zurige lucht.

Schriftelijke vragen:

Inleidende toelichting

(facultatief)

Geacht college,

In artikel 17.2 van de Wet Milieubeheer[1] staat dat een bedrijf bij ‘ongewone voorvallen’ onmiddellijk alles moet doen om herhaling te voorkomen. Omrin stelt het aanpassen van het gebruik van de bypass uit naar april 2017. Ook wordt de reparatie van de ID-fan (in september 2016 4 (!) storingen) naar april 2017 uitgesteld (*brief bijlage). Hierdoor is er kans op herhaling van de storingen en dus ook kans op uitstoot van dioxine. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid de vergunning te actualiseren[2].

 

Vraag / vragen

 

 

 1. Bent u het met ons eens dat er op dit moment kans is op herhaling van de storingen?
 2. Waarom dwingt de gedeputeerde (FUMO) Omrin niet om de –hierboven genoemde – aanpassingen op korte termijn te doen om kans op herhaling van dioxine-uitstoot te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 3. In uw goedkeuringsbrief van 1 november 2016 op het rookgassenonderzoek voor de REC (*bijlage) staat dat u Omrin vraagt ‘ zich in te spannen’  om de in de vergunning genoemde norm van 5 mg/nm3 HCL te halen. Waarom bent u niet strenger op dit punt? Juist van de HCL (zoutzuur) heeft de omgeving bewijsbaar last. Als Omrin de norm niet haalt zoals in de vergunning genoemd, lijkt het ons dat u hier de  norm moet handhaven en minstens een datum moet noemen waarop deze norm gehaald moet zijn.  Waarom doet u dat niet?
 4. Bent u bereid om uw bevoegdheid te gebruiken (*art 2.31 Wabo) om de vergunning te actualiseren op de volgende punten? Zo niet, waarom niet?
 • het per direct stoppen met gebruiken van de bypass/omleiding en de software zodanig aan te passen dat bij opstarten (spoelen) en afstoken de leiding niet automatisch wordt opengezet.
 • De ID-fan software en andere software van de installatie per direct aan te passen zodat kans op herhaling van storingen voorkomen wordt.

 

Indiener(s) Retze van der Honing                  GrienLinks

 

Onderzoek naar effecten REC op omgeving

donderdag, oktober 13th, 2016

HARLINGEN – Er komt een onderzoek naar de effecten van afvalverwerkingscentrale REC op de omgeving. Ingenieursbureau LievenseCSO uit Leeuwarden leidt het onderzoek. Ze brengen in kaart wat de effecten zijn van de afvalverbranding bij de REC. Ook bekijkt het bureau of deze effecten overeenkomen met de verwachtingen die de Milieu Effect Rapportage (MER) eerder heeft geformuleerd.

De evaluatie van de MER is een van de acties die wordt ondernomen om de REC te verbeteren. Een MER is een verplicht onderdeel bij de omgevingsvergunning. In de MER moet het bedrijf, in dit geval de REC, onderbouwen wat de effecten zijn van de bedrijfsactiviteiten op het milieu. De MER van de REC dateert van 2007.

Onderzoeksgebieden

Bureau LievenseCSO richt zich in het onderzoek op vier zaken:

 • Of de mileu-effecten afwijken van de voorspellingen van de MER
 • Of de uitstoot van de REC in bepaalde situaties anders is dan vastgelegd
 • Wat de aard en samenstelling is van het afval dat wordt verwerkt bij de REC
 • Of de installatie conform de MER is gebouwd

De evaluatie moet begin volgend jaar klaar zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de REC waar mogelijk te verbeteren. (Omrop Fryslân)

Opnieuw hoge dioxine-uitstoot bij afvaloven

woensdag, september 28th, 2016

HARLINGEN – Bij de storing van de REC in Harlingen op 10 september is twee-en-een-half keer meer dioxine vrijgekomen dan jaarlijks is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Oorzaak van de storing was een kapotte ventilator. De uitstoot is toen ongefilterd de lucht ingegaan, dus niet over het doekenfilter. Bij een storing in oktober 2015 kwam er ook te veel dioxine vrij.

Omrin, provincie, gemeente Harlingen en andere betrokkenen zijn sinds de storing van 2015 bezig de afvaloven veiliger te maken. Zo ook het voorkomen van het uitvallen van de ventilator, die heel belangrijk is voor een veilige uitstoot. Pas bij een onderhoudsstop in april 2017 wordt een reserveventilator geplaatst, die het kan overnemen als de andere uitvalt.

De woordvoerder van Omrin zegt dat de norm niet is overschreden. Voor de REC geldt een jaarlijkse norm voor uitstoot van dioxines. Die geldt bij “normaal bedrijf”. De verhoogde uitstoot van 10 september valt onder het maximale aantal storingsuren dat is toegestaan. Dat zijn zestig uren in het jaar. (Omrop Fryslân)

Metingen afvaloven Harlingen gaan een jaar langer door

dinsdag, september 20th, 2016

HARLINGEN – De metingen van de dioxine-uitstoot van de afvaloven in Harlingen zullen een jaar langer duren. Dat hebben de provincie en de gemeente Harlingen dinsdag besloten. De partijen willen de uitkomsten van de metingen gebruiken voor het verbeteren van de oven.

De metingen zijn verleden jaar ingesteld en zouden een jaar duren. In dat jaar kwamen er veel knelpunten naar voren. Er zijn maatregelen genomen om die knelpunten te voorkomen. (Omrop Fryslân)

Statenfractie GrienLinks wil REC sluiten

dinsdag, september 13th, 2016

HARLINGEN – De GrienLinks statenfractie wil dat de afvaloven in Harlingen gesloten wordt. Dit naar aanleiding van de storing van vorige week. Oorzaak van de storing was een kapotte ID-fan. Door de storing is korte tijd ongefilterde uitstoot de lucht ingegaan

Fractievoorzitter Retze van der Honing heeft het idee dat de situatie bij de afvaloven niet onder controle is en wil dat de gedeputeerde nu echt maatregelen neemt. “Ik ha it idee dat de boeten ûnder betingst dy’t de lêste tiid oplein binne foar oare ynsidinten net folle úthelje.”

Eerdere incidenten

In oktober 2015 was er een grote storing bij de REC. Daar kwam toen meer dioxine vrij dan toegestaan is. Sinds een tijdje zijn de REC, provincie, gemeente Harlingen en andere betrokkenen bezig met het veiliger maken van de afvaloven. In het voorjaar zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd. By dit onderhoud en doorvoeren van verbeteringen kwam er een stofwolk vrij. Ook hier kwam weer meer dioxine vrij dan toegestaan is. (Omrop Fryslân)

Storing bij REC: Hogere uitstoot en rookpluim

zaterdag, september 10th, 2016

HARLINGEN – Bij de REC in Harlingen is zaterdagmorgen tussen half vier en zes uur een storing geweest in de installatie van de afvaloven. Een ventilator viel tijdelijk uit, zo meldt Omrin Fryslân, en er was een hogere uitstoot van stofdeeltjes. Ook was er een half uur lang een rookpluim te zien.

Het verbrandingsproces in de centrale is meteen stopgezet en er wordt onderzocht wat de oorzaak van de storing is geweest. Totdat daar duidelijkheid over is, wordt er geen afval verbrand. De FUMO zal onderzoek doen of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. (Omrop Fryslân)

REC heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt

vrijdag, juli 22nd, 2016
HARLINGEN – De Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt. Metingen in een monitoringsonderzoek over het jaar 2015 hebben dit uitgewezen. Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoring uitgevoerd door Wageningen UR. LTO Noord is tevreden over de uitslag van deze monitoring. (Bron: LTO Noord)

 

Benieuwd hoe e.e.a. tot stand is gekomen? Bekijk dan dit filmpje:

REC is al op veel punten aangepast

woensdag, juli 13th, 2016

HARLINGEN – De verbeteracties aan de REC na de storing van oktober vorig jaar, zijn een flink eind op weg. Een groot deel van het pakket aan maatregelen is klaar of in gang gezet. Er zijn technische maatregelen getroffen, procedures aangepast en diverse onderzoeken gestart. Het totale maatregelenpakket moet zorgen dat de kans op storingen en het gevolg van eventuele storingen bij de REC verder verkleind wordt.

Maatregelen
Het verbetertraject startte begin dit jaar. Na een analyse door alle betrokkenen begon de daarvoor opgerichte overleggroep* aan een pakket van maatregelen. De eerste kwamen al snel bij de onderhoudsstop in april dit jaar. Toen werd onder andere een alarm ingebouwd voor de actief kooldosering. Die is nodig om de dioxines uit de rookgassen te filteren. Ook paste de REC de besturing van de ID-fan aan, zodanig dat die ook bij storing blijft werken.

Verder breidde de REC de stofmeting uit. Die kon de stofemissie tot het wettelijk maximum meten, maar niet daarboven. Met de nieuwe stofmeting kunnen ook eventuele overschrijdingen gemeten worden. Ook het spoelprogramma werd aangepast. De spoellucht die voorheen langs het doekenfilter ging, gaat voortaan door het doekenfilter. Daardoor worden eventuele dioxinen die zich aan stof hebben gebonden, uit de lucht gefilterd.

Daarna richtte de overleggroep zich op een aantal andere actiepunten, waaronder een hogere schoorsteen, continue dioxinebemonstering, communicatie en andere verbetermogelijkheden. De verkenning naar mogelijkheden en draagvlak om de schoorsteen te verhogen, loopt nog. De continue dioxinebemonstering gaat in ieder geval nog tot eind dit jaar door. Na de zomer besluiten GS en B&W of ze nog langer door willen gaan.

Het onderzoek naar andere verbetermogelijkheden richtte zich op verschillende zaken. Het schoonmaken van de installatie was er één van. Daarvoor komen extra mangaten om stof na een onderhoudsstop weg te kunnen zuigen van plekken waar men voorheen niet kon komen. Dit achtergebleven stof wordt dan niet meer via de pijp weggeblazen. Een andere was de opstartleiding. Die is nu buiten gebruik, waardoor de kans op verhoogde stofemissie bij de opstart aanzienlijk kleiner is geworden.

Communicatie
De provincie, gemeente en Omrin werken met een communicatieprotocol waarin afspraken staan hoe zij elkaar informeren bij storingen of incidenten. Uit de analyse van de storing op 1 en 2 oktober bleek dat daar nog veel onduidelijkheid bestond. Het protocol is daarom aangepast. Omrin werkt daarnaast aan een digitale ‘alert-service’ waar iedereen zich op kan abonneren. In oktober organiseert de REC een open dag om o.a. met burgers in gesprek te gaan en zaken uit te leggen

Voor de omgeving
Uit alle onderzoeken blijkt dat de REC volgens de vergunning werkt. Ook onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport laat zien dat de REC voldoet aan de norm, dat de vergunning in orde is en dat ook het toezicht op de REC voldoende is. Alle maatregelen die de overleggroep nu uitwerkt, zijn erop gericht de rust in de omgeving terug te brengen. Elke gezamenlijke stap die de REC verder verbetert, draagt daar aan bij.

 • De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, de FUMO, de Begeleidingsgroep, Omrin en de provincie Fryslân. GGD Fryslân levert de voorzitter. (bron: Provincie Fryslân)

Sharon Dijksma: “Provincie handelde goed bij toezicht REC”

vrijdag, juni 24th, 2016

HARLINGEN – Bij de toezicht op de afvaloven (REC) in Harlingen heeft de provincie Fryslân geen fouten gemaakt. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma na onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen van Groen Links in de Tweede Kamer. Die gingen over het toestaan van een zogenaamde Bypass bij de afvaloven. Schadelijke stoffen kunnen dan om de filters heen geleid worden. De conclusie van de inspectie is dat de provincie een nauwgezette procedure heeft gevolgd bij het bouwen van de oven.

Uitkomsten onderzoek

Onafhankelijke experts hebben geoordeeld dat de oven gebouwd is volgens de best mogelijke techniek. Het verlenen van de vergunning, de toezicht en de handhaving worden volgens de regels uitgevoerd, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport. Gedeputeerde Michiel Schrier is blij met de uitkomsten van het onderzoek, zo zegt hij in een reactie. (Bron: Omrop Fryslân)

D66 wil openheid over REC schoorsteen

donderdag, juni 23rd, 2016

HARLINGEN – Vanuit de provincie Friesland heeft gedeputeerde Schrier het voorstel gedaan aan de Raad van de Gemeente Harlingen om besloten met hem om tafel te gaan om te praten over de mogelijkheden en wensen ten aanzien van de hoogte van de schoorsteen van de REC van Omrin. D66 heeft hierop gereageerd dat ze, mede gezien de gebrekkige communicatie over de REC in het verleden, alleen in het openbaar om tafel willen met Schrier. Tijdens een bijeenkomst die dus voor een ieder toegankelijk is. De Gemeenteraad heeft hierna dit standpunt met de heer Schrier gedeeld.

Een nieuw voorstel van Schrier om dan met de afzonderlijke fracties in de gemeenteraad om tafel te gaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een verhoging van de schoorsteen op o.a. technisch en juridisch vlak wijst D66 ook af. D66 Harlingen roept de overige fracties in de Raad dan ook op dit voorstel ook af te wijzen en slechts raadsbreed én in alle openbaarheid te overleggen over de REC! En een dergelijk overleg dient dan gezamenlijk met de Begeleidingsgroep plaats te vinden.

D66 Harlingen is van mening dat alle overleggen inzake de REC in het openbaar gevoerd moeten worden. Vertrouwen begint volgens D66 bij goed communiceren en zowel voor de provincie als voor Omrin is hier nog veel werk aan de winkel! (bron: d66harlingen.nl)