Posts Tagged ‘Omrin’

Dioxinemeter REC valt korte tijd uit door stroomstoring

maandag, mei 2nd, 2016

HARLINGEN – Bij een korte stroomstoring in Harlingen is maandagmorgen de dioxine-meetapparatuur in de afvaloven opnieuw uitgevallen. Dat zegt eigenaar Omrin op haar website. Volgens het bedrijf is de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving ingelicht en is gevraagd om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen, zodat de uitstoot weer gemeten wordt.

Volgens Omrin kan de installatie tegen stroomstoringen. Het proces in de afvaloven was volgens Omrin kort ontregeld, maar werd daarna weer snel herpakt. De uitstoot blijft binnen de normen, zegt Omrin.

De laatste tijd zijn er tot argwaan van de gemeente Harlingen en de provincie meerdere storingen bij de oven. Vorige week reageerde Harlingen boos toen bleek dat Omrin niets gemeld had over de stofwolk die vrijkomt bij het heropstarten van de afvaloven. Bron: Omrop Fryslân

Update 16.15 uur:

Op aanwijzing van Environnenent hebben een medewerker van de FUMO en de gemeente de dioxineapparatuur weer aan de gang gebracht. Sinds  ca. 15.30 uur vindt weer dioxinebemonstering plaats. Naar de oorzaak waarom de bemonstering heeft stilgelegen, wordt nog gezocht. Aanleiding lijkt te zijn een spanningspiek als gevolg van een stroomstoring door werkzaamheden elders. Bron: Harlingen.nl

B&W boos op Omrin om REC

woensdag, april 27th, 2016

Op 26 april 2016 heeft het College van B&W een brief gestuurd aan Omrin. In de brief geeft de gemeente aan het onbegrijpelijk en niet acceptabel te vinden dat Omrin de gemeente niet meteen heeft geïnformeerd over de vrijgekomen stofwolk. Daarnaast stelt het College dat het uiterst pijnlijk is dat de apparatuur voor de continue dioxinemeting niet is opgestart, dat dit in de toekomst absoluut voorkomen moet worden en dat Omrin een prominente rol heeft waar het het signaleren van storingen in de apparatuur betreft. Lees de gehele brief

Burgers, gemeente, provincie en volksvertegenwoordigers opnieuw voor de gek gehouden

dinsdag, april 26th, 2016

HARLINGEN – Bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen is donderdag 21 april 2016 opnieuw (net als in juni en oktober 2015) een stofwolk vrijgekomen. De oven was in april stilgelegd voor onderhoud en om een aantal verbeteringen door te voeren, juist om dit soort incidenten te voorkomen.

Omrin heeft het vrijkomen van de stofwolk van vorige week donderdag  pas in tweede instantie gemeld bij de provincie. Ook bleek – pas maandag 25 april – dat het meetkastje voor de dioxine-uitstoot niet aanstond. En dit terwijl de directie van de afvalverbrander keer op keer beterschap heeft beloofd. De GrienLinks Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks):”Omrin heeft er andermaal blijk van gegeven de verbrandingsoven niet op een maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen runnen. Telkens worden afspraken en beloften geschonden. Ze zijn zich blijkbaar totaal niet bewust van de maatschappelijke impact van hun handelen. De hoop dat er verbeteringen kunnen optreden is met de stofwolk vervlogen.

De fase last onder dwangsom zijn we nu voorbij. Gedeputeerde Schrier moet optreden met zwaardere middelen dan een kleine boete. Wie niet horen wil, moet maar voelen.  De mogelijke boete van 2500 euro is een lachertje. De eerste de beste parkeerboete is naar verhouding veel hoger. En van zo’n boete wordt de afvalverbrander niet opeens een schone afvalverbrander.”

GrienLinks vraagt zich af of de betrokken ambtenaren bij provincie en Omrin moeten worden vervangen door nieuwe mensen die fris tegen de materie aankijken. De fractie vindt dat  het duidelijk is dat Omrin de zaken niet in de hand heeft rond het verbrandingsproces in de REC. Ook blijft de informatievoorziening van Omrin, over wat er precies in de afvalverbrander gebeurt en wat er uit de pijp komt, onder de maat. Niet alleen de volksgezondheid, maar ook de geloofwaardigheid van  de overheid als handhaver staat hier op het spel.

Van der Honing:  ”De gemeenten – als eigenaar en aandeelhouders van Omrin – hebben nu een groot probleem. De aandeelhouders gaan veel te lichtzinnig met het probleem om. Ze hebben klaarblijkelijk gedacht dat het probleem zich zelf wel zou oplossen. Men is er nog steeds niet in geslaagd  in de REC rendabel te laten functioneren in combinatie met de nieuwste milieutechnieken.”

GrienLinks wil daarom weten hoe het er voor staat met de maatregelen die de provincie heeft afgekondigd. Een daarvan is het uitvoeren van een motie van GrienLinks voor een algehele APK voor de afvalverbrander (voldoet de oven met dit verbrandingssysteem aan de eisen die er door de wet aan gesteld worden). Uiteindelijk zijn de belastingbetaler en het milieu de dupe van het feit dat blunder op blunder is gestapeld.

Stofwolk bij opstarten van REC

vrijdag, april 22nd, 2016

HARLINGEN – Bij het opstarten van de REC in Harlingen is donderdag een stofwolk vrijgekomen. Het is niet duidelijk hoe dat kan, dat wordt onderzocht. Verantwoordelijk gedeputeerde Schrier zegt dat hij verrast is. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt. Schrier wil van eigenaar Omrin van de afvaloven weten hoe dit kan. Hij zegt dat hij een last onder dwangsom op zal leggen.

De REC heeft drie weken stilgelegen wegens onderhoud. Voor de opstart donderdag is de installatie gespoeld via het doekenfilter. Hoe er dan toch stof vrijgekomen is, is nog niet duidelijk. (bron: Omrop Fryslân)

Friesland staat voor een grote uitdaging

dinsdag, maart 22nd, 2016

In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar.

Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden. Het zijn ambitieuze doelen, maar ze zijn haalbaar. U kunt hierbij helpen door uw grondstoffen goed te scheiden van het afval en alles in de juiste bak te gooien.

U sorteert voor, wij doen de rest

Uw restafvalcontainer en uw gft-container krijgen nieuwe scheidingsregels en een nieuwe naam: de Sortibak en de Biobak. In de Sortibak hoort het waardevolle PMD-afval (plastics, metalen en drankenkartons) en het afval dat u niet apart kunt inleveren, zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken etc. De inhoud van de Sortibak wordt door Omrin nagescheiden zodat het PMD-afval kan worden gerecycled. Voor glas, papier, gft-afval, textiel, apparaten, chemisch afval, grof huisvuil en bouw- en sloopafval heeft u een aparte container of speciale inleverpunten. Deze materialen mogen niet in de Sortibak.

Samen halen we alles eruit

In uw afval zitten vele grondstoffen. Plastics, drankenkartons en blik kunnen prima gerecycled worden, ondanks dat het met ander afval in contact is geweest. Dit geldt niet voor ‘schone’ soorten zoals papier, gft-afval, textiel, organisch afval, glas, etc. Als deze niet in de juiste bak worden aangeboden, verlaten ze de kringloop en worden ze verbrand. Daarom is het belangrijk dat u zich goed aan de scheidingsregels houdt. Uw inzet is nodig om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de kringloop.

Sortibak (grijze container):

Kunststof verpakkingen,  blik, drankenkartons (melk- en sappakken en –pakjes), niet apart in te leveren afval zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken, etc. De verpakkingsmaterialen van kunststof en blik en de drankenkartons worden uit de Sortibak teruggewonnen en gerecycled. De rest wordt verbrand.

Biobak (groene container):

Etensresten, organisch keukenafval, groente-, fruit- en tuinafval, klein snoeiafval, snijbloemen, kattengrit met milieukeur (overige kattengrit moet in de grijze container) etc. In de Biobak mogen ook composteerbare plastic zakjes. De inhoud van de Biobak wordt gecomposteerd.

Oud papier en karton:

De vuistregel is dat het materiaal schoon en droog moet zijn. Vervuilde gebak- en pizzadozen horen in de Sortibak, dit wordt verbrand. Alle oud papier en karton wordt gerecycled.

Verdere opsomming scheidingsregels van:

 • Glas
 • Textiel
 • Klein Chemisch Afval
 • Elektrische apparaten
 • Frituurvet
 • Bouw- en sloopafval
 • Grof huisvuil

Aanpassingen afvaloven moeten eind deze maand bekend zijn

donderdag, maart 10th, 2016

HARLINGEN – Voor het begin van de volgende maand moet het duidelijk zijn welke technische aanpassingen de Reststoffen Energie Centrale (REC) moet doen. Vanaf 1 april ligt de afvaloven stil voor onderhoud. De bedoeling is dat dan in die periode ook de eerste aanpassingen worden gedaan.

Een speciale commissie met daarin onder andere de gemeente Harlingen en de provincie zal het proces begeleiden. De commissie bekijkt ook of de ovenpijp hoger kan worden. Verder moet de communicatie worden verbeterd. (Omrop Fryslân)

AfvalovenNee doet aangifte tegen REC om spoelprogramma

vrijdag, februari 19th, 2016

HARLINGEN – Het systematisch gebruik van het zogenaamde spoelprogramma bij het opstarten van de Harlinger afvaloven REC, waarbij afhankelijk van de omstandigheden, meer of minder grote hoeveelheden stof naar buiten worden geblazen, leidt tot verhoogde emissies van dioxines en zware metalen naar de lucht.

Op 1 oktober leidde dit, in combinatie met een te lage oventemperatuur en gevolgd door het verzuim de kooldosering aan te zetten, tot een dioxine emissie, die een veelvoud bedroeg van de jaarlijks vergunde dioxine emissie.

Voor zover bekend is REC de enige afvaloven in Nederland die met een dergelijk spoelprogramma werkt, waarbij het doekenfilter, dat normaliter het stof afvangt, wordt gebypasst.

Op de hoorzitting bij provinciale staten op 17 februari jl. moest de vertegenwoordiger van FUMO toegeven dat het spoelprogramma in feite niet vergund is, omdat het noch in de MER, noch in de aanvraag, noch in de voorschriften wordt genoemd.

Het is voor de stichting dan ook onbegrijpelijk dat provincie/FUMO het gebruik van het spoelprogramma al sinds de start van de REC in 2011 toestaan.

Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan het toepassen van het spoelprogramma omdat het leidt tot onnodige emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (zie website van RIVM) als dioxines en metalen, waaronder kwik. Het spoelprogramma is strijdig met de vergunning en de toepassing ervan moet met onmiddellijke ingang worden gestopt.

Daarom zal de stichting hiervan aangifte doen bij de politie en daarnaast de provincie verzoeken om handhaving. (Afvaloven Nee)

Omrin past afvaloven aan om de veiligheid te verbeteren

donderdag, februari 18th, 2016

HARLINGEN – Afvalverwerker Omrin gaat de oven in Harlingen op drie punten aanpassen. Het gaat onder andere om een systeem waarmee voorkomen kan worden dat in de oven ongecontroleerd afval verbrand. Omrin wil daarmee storingen zoals die van begin oktober vorig jaar voorkomen. Toen kwam er veel dioxines vrij. Directeur Vernooij van Omrin maakte dat bekend op een informatiebijeenkomst van de provinciale Staten.

De statenleden hadden drie deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven op alles wat er gebeurd met de oven.

Een deskundige uit Duitsland kwam met het advies de opstartprocedure van de oven te verbeteren. Zo’n zelfde aanbeveling werd eerder ook al door de Nederlandse deskundige Johan Vollenbroek gegeven. Omrin heeft oren naar de suggestie en wil deze verder onderzoeken.

De staten praten komende week verder over het onderwerp. Ze willen dan duidelijk hebben wat de provincie doen kan om de veiligheid rond de oven te verbeteren. Omrop Fryslân

Omrin maakt bezwaar tegen dwangsom vanwege afvaloven

woensdag, februari 3rd, 2016

HARLINGEN – Omrin gaat bezwaar maken tegen een aantal punten die de provincie het bedrijf verwijt als gevolg van de storing van oktober vorig jaar waar een grote hoeveelheid dioxine werd uitgestoten. “Het is niet fair om dat aan te rekenen” zegt directeur John Vernooij in een reactie tegen Omrop Fryslân. De medewerkers hebben er alles aan gedaan om de effecten zo klein mogelijk te houden, aldus Vernooij.

Het bedrijf kreeg van de provincie een dwangsom van 615.000 euro opgelegd naar aanleiding van de storing en de verhoogde dioxine-uitstoot.

De afvalverwerker zegt inmiddels aanpassing hebben gedaan zodat dergelijke problemen in de toekomst niet meer zullen voorkomen.

Provincie legt afvaloven Harlingen dwangsom op

dinsdag, februari 2nd, 2016

HARLINGEN – De provincie Fryslân ligt de afvaloven in Harlingen een dwangsom op van maximaal 615.000 euro op. De boete is het gevolg van een storing vorig jaar oktober. Toen viel een deel van de installatie uit. Gevolg was een flinke uitstoot dioxine. Er kwam meer dioxine vrij als in een jaar toegestaan is.

De provincie heeft in totaal vijf overtredingen vastgesteld. Vier daarvan moeten door Omrin direct opgelost worden. Er is ook wat mis met de meetapparatuur. Dit moet binnen twee maanden aangepast worden.

Als Omrin niet aan de eisen voldoet, moet het de boete of een deel daarvan betalen. Uit analyse van het incident zijn nog wat andere zaken naar voren gekomen die de komende tijd door de provincie verder onderzocht zullen worden. Het gaat daarbij onder andere om de uitstoot van waterstofchloride. De uitkomst verwacht men binnen enkele weken.

Overtredingen die volgen de provincie zijn gemaakt:

 • De actief kooldosering was niet in werking.
 • De REC heeft de thermische behandeling van afvalstoffen niet binnen vier uur na de storing stop gezet.
 • Het incident is niet gemeld bij het provinciale milieualarmnummer.
 • Er is veel meer koolmonoxide uitgestoten dan is toegestaan.
 • De meetapparatuur voor de stofuitstoot is niet adequaat.

Bron: Omrop Fryslân