Posts Tagged ‘Omrin’

Aanpassingen afvaloven moeten eind deze maand bekend zijn

donderdag, maart 10th, 2016

HARLINGEN – Voor het begin van de volgende maand moet het duidelijk zijn welke technische aanpassingen de Reststoffen Energie Centrale (REC) moet doen. Vanaf 1 april ligt de afvaloven stil voor onderhoud. De bedoeling is dat dan in die periode ook de eerste aanpassingen worden gedaan.

Een speciale commissie met daarin onder andere de gemeente Harlingen en de provincie zal het proces begeleiden. De commissie bekijkt ook of de ovenpijp hoger kan worden. Verder moet de communicatie worden verbeterd. (Omrop Fryslân)

AfvalovenNee doet aangifte tegen REC om spoelprogramma

vrijdag, februari 19th, 2016

HARLINGEN – Het systematisch gebruik van het zogenaamde spoelprogramma bij het opstarten van de Harlinger afvaloven REC, waarbij afhankelijk van de omstandigheden, meer of minder grote hoeveelheden stof naar buiten worden geblazen, leidt tot verhoogde emissies van dioxines en zware metalen naar de lucht.

Op 1 oktober leidde dit, in combinatie met een te lage oventemperatuur en gevolgd door het verzuim de kooldosering aan te zetten, tot een dioxine emissie, die een veelvoud bedroeg van de jaarlijks vergunde dioxine emissie.

Voor zover bekend is REC de enige afvaloven in Nederland die met een dergelijk spoelprogramma werkt, waarbij het doekenfilter, dat normaliter het stof afvangt, wordt gebypasst.

Op de hoorzitting bij provinciale staten op 17 februari jl. moest de vertegenwoordiger van FUMO toegeven dat het spoelprogramma in feite niet vergund is, omdat het noch in de MER, noch in de aanvraag, noch in de voorschriften wordt genoemd.

Het is voor de stichting dan ook onbegrijpelijk dat provincie/FUMO het gebruik van het spoelprogramma al sinds de start van de REC in 2011 toestaan.

Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan het toepassen van het spoelprogramma omdat het leidt tot onnodige emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (zie website van RIVM) als dioxines en metalen, waaronder kwik. Het spoelprogramma is strijdig met de vergunning en de toepassing ervan moet met onmiddellijke ingang worden gestopt.

Daarom zal de stichting hiervan aangifte doen bij de politie en daarnaast de provincie verzoeken om handhaving. (Afvaloven Nee)

Omrin past afvaloven aan om de veiligheid te verbeteren

donderdag, februari 18th, 2016

HARLINGEN – Afvalverwerker Omrin gaat de oven in Harlingen op drie punten aanpassen. Het gaat onder andere om een systeem waarmee voorkomen kan worden dat in de oven ongecontroleerd afval verbrand. Omrin wil daarmee storingen zoals die van begin oktober vorig jaar voorkomen. Toen kwam er veel dioxines vrij. Directeur Vernooij van Omrin maakte dat bekend op een informatiebijeenkomst van de provinciale Staten.

De statenleden hadden drie deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven op alles wat er gebeurd met de oven.

Een deskundige uit Duitsland kwam met het advies de opstartprocedure van de oven te verbeteren. Zo’n zelfde aanbeveling werd eerder ook al door de Nederlandse deskundige Johan Vollenbroek gegeven. Omrin heeft oren naar de suggestie en wil deze verder onderzoeken.

De staten praten komende week verder over het onderwerp. Ze willen dan duidelijk hebben wat de provincie doen kan om de veiligheid rond de oven te verbeteren. Omrop Fryslân

Omrin maakt bezwaar tegen dwangsom vanwege afvaloven

woensdag, februari 3rd, 2016

HARLINGEN – Omrin gaat bezwaar maken tegen een aantal punten die de provincie het bedrijf verwijt als gevolg van de storing van oktober vorig jaar waar een grote hoeveelheid dioxine werd uitgestoten. “Het is niet fair om dat aan te rekenen” zegt directeur John Vernooij in een reactie tegen Omrop Fryslân. De medewerkers hebben er alles aan gedaan om de effecten zo klein mogelijk te houden, aldus Vernooij.

Het bedrijf kreeg van de provincie een dwangsom van 615.000 euro opgelegd naar aanleiding van de storing en de verhoogde dioxine-uitstoot.

De afvalverwerker zegt inmiddels aanpassing hebben gedaan zodat dergelijke problemen in de toekomst niet meer zullen voorkomen.

Provincie legt afvaloven Harlingen dwangsom op

dinsdag, februari 2nd, 2016

HARLINGEN – De provincie Fryslân ligt de afvaloven in Harlingen een dwangsom op van maximaal 615.000 euro op. De boete is het gevolg van een storing vorig jaar oktober. Toen viel een deel van de installatie uit. Gevolg was een flinke uitstoot dioxine. Er kwam meer dioxine vrij als in een jaar toegestaan is.

De provincie heeft in totaal vijf overtredingen vastgesteld. Vier daarvan moeten door Omrin direct opgelost worden. Er is ook wat mis met de meetapparatuur. Dit moet binnen twee maanden aangepast worden.

Als Omrin niet aan de eisen voldoet, moet het de boete of een deel daarvan betalen. Uit analyse van het incident zijn nog wat andere zaken naar voren gekomen die de komende tijd door de provincie verder onderzocht zullen worden. Het gaat daarbij onder andere om de uitstoot van waterstofchloride. De uitkomst verwacht men binnen enkele weken.

Overtredingen die volgen de provincie zijn gemaakt:

 • De actief kooldosering was niet in werking.
 • De REC heeft de thermische behandeling van afvalstoffen niet binnen vier uur na de storing stop gezet.
 • Het incident is niet gemeld bij het provinciale milieualarmnummer.
 • Er is veel meer koolmonoxide uitgestoten dan is toegestaan.
 • De meetapparatuur voor de stofuitstoot is niet adequaat.

Bron: Omrop Fryslân

Storing veroorzaakte verhoogde dioxine-uitstoot REC

dinsdag, januari 26th, 2016

HARLINGEN – Een storing in de verbrandingsinstallatie op 1 en 2 oktober zorgde voor een verhoogde uitstoot van dioxines van de REC in Harlingen. Dat blijkt uit nader onderzoek naar de oorzaak van de dioxinepiek die in december aan het licht kwam. De GGD verklaart dat er, op basis van de huidige meetgegevens, geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid.

De storing in de REC ontstond door een verstopping in de doseertrechter gevolgd door een storing van de hoofdventilator. Daarna heeft er enige tijd ongecontroleerd vuur op het verbrandingsrooster gelegen door smeulend of brandend afval. Door de lage verbrandingstemperaturen daarbij zijn dioxines gevormd. Op dat moment was door de storing een groot deel van de rookgasreiniging buiten werking. Dat heeft geleid tot verhoogde dioxineuitstoot. Ook tijdens het spoelproces van de installatie kunnen dioxines zijn vrijgekomen door restanten stof. Tenslotte bleek bij de opstart en gedurende de eerste uren van de verbranding van afval in de installatie de actief kooldosering enige tijd buiten werking te zijn geweest. Ook dat heeft mogelijk bijgedragen aan de dioxinepiek.

Volksgezondheid
Volgens de GGD wijzen de nu beschikbare meetgegevens niet op risico’s voor de volksgezondheid. De GGD verklaart dat dioxines schadelijk zijn als je er lange tijd in hoge doses aan blootgesteld bent. De uitstoot van dioxines bij de REC was tijdelijk verhoogd. Voor de gezondheid gaat het om de hoeveelheid die iemand in de loop van de jaren alle dagen binnen krijgt in het voedsel. In december zijn grasmonsters rondom de REC genomen om te onderzoeken of er daadwerkelijk dioxines in de leefomgeving terecht zijn gekomen. Op dit moment is de uitkomst van deze analyse nog niet binnen.

Consequenties
Gedeputeerde Staten beslissen naar verwachting op 2 februari over eventuele handhaving naar aanleiding van de storing en de verhoogde dioxineuitstoot. Ook zullen gedeputeerde Michiel Schrier en wethouder Harry Boon Omrin met klem vragen om te onderzoeken en een plan te maken hoe een dergelijke uitstoot in de toekomst kan worden voorkomen. Ten aanzien van de actief kooldosering heeft Omrin te kennen gegeven inmiddels maatregelen te hebben getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Informatiemarkt
Op woensdag 27 januari is er tussen 16.00 en 19.00 uur een informatiemarkt waar belangstellenden antwoord kunnen krijgen op vragen. Zij kunnen hier in gesprek met de Begeleidingsgroep, de Fumo, de GGD en Omrin. De informatiemarkt vindt plaats in Trebol te Harlingen.

Over het dioxine-onderzoek
De gemeente Harlingen en provincie Fryslân laten, op advies van de Begeleidingsgroep, onderzoek uitvoeren naar de uitstoot van dioxines, furanen en PCB’s uit de REC. Gedurende een jaar wordt onderzocht hoe groot de uitstoot is via de schoorsteen. Iedere maand wordt een tussentijdse meting gepubliceerd. In augustus en september zijn geen afwijkingen geconstateerd. Dat geldt ook voor de meting van november en december.

Downloads

Gifuitstoot REC bevestigd

maandag, januari 25th, 2016

HARLINGEN – In oktober vorig jaar heeft de afvaloven in Harlingen inderdaad meer dioxine uitgestoten dan was toegestaan. Het heronderzoek daarnaar heeft dat bevestigd. Maandag worden de resultaten in het college besproken.

Woensdag is er in Trebol een inloop- en informatiemarkt over de REC, van ’s middags vier tot ’s avonds zeven uur. Daar zullen de resultaten van het heronderzoek ook aan de orde komen.

LC.nl

Informatiebijeenkomst over dioxine-uitstoot REC

donderdag, januari 14th, 2016

HARLINGEN – Eind januari zal er een informatiebijeenkomst komen voor de Statenleden en raadsleden van Harlingen over de afvaloven van Omrin. Dit schrijft Omrop Fryslân op haar website. Volgens de Omrop meldde wethouder Boon dit woensdag in de raadscommissie. Boon legde een verklaring af over de uitstoot van de REC en over uitlatingen van de begeleidingscommissie luchtkwaliteit. Die commissie houdt toezicht op meetgegevens.

Vollenbroek van die commissie vindt dat de pijp van de REC omhoog moet, maar wethouder Boon is zover nog niet. Volgens Vollenbroek is gebleken dat onder meer de stoffen zoutzuur en waterstoffluoride op het bedrijventerrein terecht is gekomen. Dat kan gevaar opleveren voor mensen die daar werken en voor omwonenden. De wethouder daar in tegen wil eerst weten door middel van goede metingen wat er de lucht in gaat, dan pas wil hij maatregelen gaan nemen. Welke maatregelen dat zijn, wil hij niet op vooruit lopen.

Omrop Fryslân

Inhaaldata niet gereden routes Omrin

donderdag, januari 7th, 2016

HARLINGEN – Op dinsdag 5 januari, woensdag 6 januari en donderdag 7 januari heeft Omrin niet alle inzamelroutes voor huishoudelijk restafval kunnen rijden.

 • De route van dinsdag 5 januari wordt zaterdag 9 januari ingehaald.
 • De route van woensdag 6 januari wordt maandag 11 januari ingehaald.
 • De route van donderdag 7 januari wordt op donderdag 14 januari ingehaald.
 • De GFT route van donderdag 14 januari wordt hierdoor verplaatst naar donderdag 21 januari.

Wanneer het veilig genoeg is voor Omrin om de weg op te gaan, wordt het afval weer volgens schema opgehaald. Zoals het er nu naar uit ziet, stijgt de temperatuur waardoor de ijzel op vrijdag 8 januari geen problemen meer zou moeten geven.

Omrin doet er alles aan om alle inzamelroutes in de Friese gemeenten zo snel mogelijk in te halen. Het gaat hierbij om een groot gebied, het inhalen van de routes lukt dus niet in één of twee dagen. Het kan dus zijn dat uw container (binnenkort) vol zit.

Wat te doen wanneer uw container vol zit:

 • Het is niet mogelijk losse huisvuilzakken op de ophaaldatum naast de container aan de weg te plaatsen.
  Omrin werkt met containerwagens met grijparmen die enkel de containers kunnen legen.
 • Bewaar de losse huisvuilzakken in uw schuur of bijvoorbeeld garage. Omrin komt in week 3 (tussen 18 en 22 januari) weer bij u langs.
 • Heeft u geen ruimte om de losse huisvuilzakken te bewaren?
  De gemeente Harlingen heeft een grote container klaar gezet op het terrein van gemeentewerken aan de Westerzeedijk 9. Daar kunt u de zakken brengen. Graag eerst melden bij de aanwezige gemeentemedewerkers.

Gemeente Harlingen start met de Afvalapp van Omrin

dinsdag, september 15th, 2015

HARLINGEN – De gemeente Harlingen start vanaf 2016 met de afvalapp van Omrin. Deze digitale afvalkalender geeft precies aan wanneer welke container bij de weg moet staan. De papieren afvalkalender blijft op aanvraag en gratis beschikbaar.

De afvalapp
Steeds meer mensen hebben de beschikking over een mobiele telefoon of tablet waar via zij altijd actuele informatie kunnen vinden of zaken kunnen regelen. Omrin heeft sinds enkele jaren haar afvalkalender gedigitaliseerd in een app. Bewoners kunnen de app downloaden en zijn zo altijd op de hoogte wanneer de container bij de weg moet staan. Ook ontvangen gebruikers van de app automatisch een herinnering hiervan.

Naast de afvalkalender bevat de afvalapp ook een plattegrond met daarop aangegeven de locaties van bijvoorbeeld de glasbak en papiercontainer.

De afvalapp is vanaf het najaar voor de gemeente Harlingen beschikbaar.

Papieren afvalkalender blijft bestaan
Niet iedereen heeft een mobiele telefoon of tablet en niet iedereen wil werken met een digitale app. De papieren afvalkalender blijft dan ook op aanvraag gratis beschikbaar. Wanneer u een computer met internet thuis heeft staan, kunt u de afvalkalender ook zelf downloaden via www.omrin.nl.

Wilt u graag een papieren afvalkalender ontvangen?
Neem dan uiterlijk 20 oktober 2015 contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen via telefoonnummer 14 0517. De papieren afvalkalender wordt vervolgens in december aan u verzonden.

Harlingen.nl