Posts Tagged ‘Omrin’

Stofwolk bij opstarten van REC

vrijdag, april 22nd, 2016

HARLINGEN – Bij het opstarten van de REC in Harlingen is donderdag een stofwolk vrijgekomen. Het is niet duidelijk hoe dat kan, dat wordt onderzocht. Verantwoordelijk gedeputeerde Schrier zegt dat hij verrast is. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt. Schrier wil van eigenaar Omrin van de afvaloven weten hoe dit kan. Hij zegt dat hij een last onder dwangsom op zal leggen.

De REC heeft drie weken stilgelegen wegens onderhoud. Voor de opstart donderdag is de installatie gespoeld via het doekenfilter. Hoe er dan toch stof vrijgekomen is, is nog niet duidelijk. (bron: Omrop Fryslân)

Friesland staat voor een grote uitdaging

dinsdag, maart 22nd, 2016

In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar.

Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden. Het zijn ambitieuze doelen, maar ze zijn haalbaar. U kunt hierbij helpen door uw grondstoffen goed te scheiden van het afval en alles in de juiste bak te gooien.

U sorteert voor, wij doen de rest

Uw restafvalcontainer en uw gft-container krijgen nieuwe scheidingsregels en een nieuwe naam: de Sortibak en de Biobak. In de Sortibak hoort het waardevolle PMD-afval (plastics, metalen en drankenkartons) en het afval dat u niet apart kunt inleveren, zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken etc. De inhoud van de Sortibak wordt door Omrin nagescheiden zodat het PMD-afval kan worden gerecycled. Voor glas, papier, gft-afval, textiel, apparaten, chemisch afval, grof huisvuil en bouw- en sloopafval heeft u een aparte container of speciale inleverpunten. Deze materialen mogen niet in de Sortibak.

Samen halen we alles eruit

In uw afval zitten vele grondstoffen. Plastics, drankenkartons en blik kunnen prima gerecycled worden, ondanks dat het met ander afval in contact is geweest. Dit geldt niet voor ‘schone’ soorten zoals papier, gft-afval, textiel, organisch afval, glas, etc. Als deze niet in de juiste bak worden aangeboden, verlaten ze de kringloop en worden ze verbrand. Daarom is het belangrijk dat u zich goed aan de scheidingsregels houdt. Uw inzet is nodig om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de kringloop.

Sortibak (grijze container):

Kunststof verpakkingen,  blik, drankenkartons (melk- en sappakken en –pakjes), niet apart in te leveren afval zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken, etc. De verpakkingsmaterialen van kunststof en blik en de drankenkartons worden uit de Sortibak teruggewonnen en gerecycled. De rest wordt verbrand.

Biobak (groene container):

Etensresten, organisch keukenafval, groente-, fruit- en tuinafval, klein snoeiafval, snijbloemen, kattengrit met milieukeur (overige kattengrit moet in de grijze container) etc. In de Biobak mogen ook composteerbare plastic zakjes. De inhoud van de Biobak wordt gecomposteerd.

Oud papier en karton:

De vuistregel is dat het materiaal schoon en droog moet zijn. Vervuilde gebak- en pizzadozen horen in de Sortibak, dit wordt verbrand. Alle oud papier en karton wordt gerecycled.

Verdere opsomming scheidingsregels van:

 • Glas
 • Textiel
 • Klein Chemisch Afval
 • Elektrische apparaten
 • Frituurvet
 • Bouw- en sloopafval
 • Grof huisvuil

Aanpassingen afvaloven moeten eind deze maand bekend zijn

donderdag, maart 10th, 2016

HARLINGEN – Voor het begin van de volgende maand moet het duidelijk zijn welke technische aanpassingen de Reststoffen Energie Centrale (REC) moet doen. Vanaf 1 april ligt de afvaloven stil voor onderhoud. De bedoeling is dat dan in die periode ook de eerste aanpassingen worden gedaan.

Een speciale commissie met daarin onder andere de gemeente Harlingen en de provincie zal het proces begeleiden. De commissie bekijkt ook of de ovenpijp hoger kan worden. Verder moet de communicatie worden verbeterd. (Omrop Fryslân)

AfvalovenNee doet aangifte tegen REC om spoelprogramma

vrijdag, februari 19th, 2016

HARLINGEN – Het systematisch gebruik van het zogenaamde spoelprogramma bij het opstarten van de Harlinger afvaloven REC, waarbij afhankelijk van de omstandigheden, meer of minder grote hoeveelheden stof naar buiten worden geblazen, leidt tot verhoogde emissies van dioxines en zware metalen naar de lucht.

Op 1 oktober leidde dit, in combinatie met een te lage oventemperatuur en gevolgd door het verzuim de kooldosering aan te zetten, tot een dioxine emissie, die een veelvoud bedroeg van de jaarlijks vergunde dioxine emissie.

Voor zover bekend is REC de enige afvaloven in Nederland die met een dergelijk spoelprogramma werkt, waarbij het doekenfilter, dat normaliter het stof afvangt, wordt gebypasst.

Op de hoorzitting bij provinciale staten op 17 februari jl. moest de vertegenwoordiger van FUMO toegeven dat het spoelprogramma in feite niet vergund is, omdat het noch in de MER, noch in de aanvraag, noch in de voorschriften wordt genoemd.

Het is voor de stichting dan ook onbegrijpelijk dat provincie/FUMO het gebruik van het spoelprogramma al sinds de start van de REC in 2011 toestaan.

Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan het toepassen van het spoelprogramma omdat het leidt tot onnodige emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (zie website van RIVM) als dioxines en metalen, waaronder kwik. Het spoelprogramma is strijdig met de vergunning en de toepassing ervan moet met onmiddellijke ingang worden gestopt.

Daarom zal de stichting hiervan aangifte doen bij de politie en daarnaast de provincie verzoeken om handhaving. (Afvaloven Nee)

Omrin past afvaloven aan om de veiligheid te verbeteren

donderdag, februari 18th, 2016

HARLINGEN – Afvalverwerker Omrin gaat de oven in Harlingen op drie punten aanpassen. Het gaat onder andere om een systeem waarmee voorkomen kan worden dat in de oven ongecontroleerd afval verbrand. Omrin wil daarmee storingen zoals die van begin oktober vorig jaar voorkomen. Toen kwam er veel dioxines vrij. Directeur Vernooij van Omrin maakte dat bekend op een informatiebijeenkomst van de provinciale Staten.

De statenleden hadden drie deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven op alles wat er gebeurd met de oven.

Een deskundige uit Duitsland kwam met het advies de opstartprocedure van de oven te verbeteren. Zo’n zelfde aanbeveling werd eerder ook al door de Nederlandse deskundige Johan Vollenbroek gegeven. Omrin heeft oren naar de suggestie en wil deze verder onderzoeken.

De staten praten komende week verder over het onderwerp. Ze willen dan duidelijk hebben wat de provincie doen kan om de veiligheid rond de oven te verbeteren. Omrop Fryslân

Omrin maakt bezwaar tegen dwangsom vanwege afvaloven

woensdag, februari 3rd, 2016

HARLINGEN – Omrin gaat bezwaar maken tegen een aantal punten die de provincie het bedrijf verwijt als gevolg van de storing van oktober vorig jaar waar een grote hoeveelheid dioxine werd uitgestoten. “Het is niet fair om dat aan te rekenen” zegt directeur John Vernooij in een reactie tegen Omrop Fryslân. De medewerkers hebben er alles aan gedaan om de effecten zo klein mogelijk te houden, aldus Vernooij.

Het bedrijf kreeg van de provincie een dwangsom van 615.000 euro opgelegd naar aanleiding van de storing en de verhoogde dioxine-uitstoot.

De afvalverwerker zegt inmiddels aanpassing hebben gedaan zodat dergelijke problemen in de toekomst niet meer zullen voorkomen.

Provincie legt afvaloven Harlingen dwangsom op

dinsdag, februari 2nd, 2016

HARLINGEN – De provincie Fryslân ligt de afvaloven in Harlingen een dwangsom op van maximaal 615.000 euro op. De boete is het gevolg van een storing vorig jaar oktober. Toen viel een deel van de installatie uit. Gevolg was een flinke uitstoot dioxine. Er kwam meer dioxine vrij als in een jaar toegestaan is.

De provincie heeft in totaal vijf overtredingen vastgesteld. Vier daarvan moeten door Omrin direct opgelost worden. Er is ook wat mis met de meetapparatuur. Dit moet binnen twee maanden aangepast worden.

Als Omrin niet aan de eisen voldoet, moet het de boete of een deel daarvan betalen. Uit analyse van het incident zijn nog wat andere zaken naar voren gekomen die de komende tijd door de provincie verder onderzocht zullen worden. Het gaat daarbij onder andere om de uitstoot van waterstofchloride. De uitkomst verwacht men binnen enkele weken.

Overtredingen die volgen de provincie zijn gemaakt:

 • De actief kooldosering was niet in werking.
 • De REC heeft de thermische behandeling van afvalstoffen niet binnen vier uur na de storing stop gezet.
 • Het incident is niet gemeld bij het provinciale milieualarmnummer.
 • Er is veel meer koolmonoxide uitgestoten dan is toegestaan.
 • De meetapparatuur voor de stofuitstoot is niet adequaat.

Bron: Omrop Fryslân

Storing veroorzaakte verhoogde dioxine-uitstoot REC

dinsdag, januari 26th, 2016

HARLINGEN – Een storing in de verbrandingsinstallatie op 1 en 2 oktober zorgde voor een verhoogde uitstoot van dioxines van de REC in Harlingen. Dat blijkt uit nader onderzoek naar de oorzaak van de dioxinepiek die in december aan het licht kwam. De GGD verklaart dat er, op basis van de huidige meetgegevens, geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid.

De storing in de REC ontstond door een verstopping in de doseertrechter gevolgd door een storing van de hoofdventilator. Daarna heeft er enige tijd ongecontroleerd vuur op het verbrandingsrooster gelegen door smeulend of brandend afval. Door de lage verbrandingstemperaturen daarbij zijn dioxines gevormd. Op dat moment was door de storing een groot deel van de rookgasreiniging buiten werking. Dat heeft geleid tot verhoogde dioxineuitstoot. Ook tijdens het spoelproces van de installatie kunnen dioxines zijn vrijgekomen door restanten stof. Tenslotte bleek bij de opstart en gedurende de eerste uren van de verbranding van afval in de installatie de actief kooldosering enige tijd buiten werking te zijn geweest. Ook dat heeft mogelijk bijgedragen aan de dioxinepiek.

Volksgezondheid
Volgens de GGD wijzen de nu beschikbare meetgegevens niet op risico’s voor de volksgezondheid. De GGD verklaart dat dioxines schadelijk zijn als je er lange tijd in hoge doses aan blootgesteld bent. De uitstoot van dioxines bij de REC was tijdelijk verhoogd. Voor de gezondheid gaat het om de hoeveelheid die iemand in de loop van de jaren alle dagen binnen krijgt in het voedsel. In december zijn grasmonsters rondom de REC genomen om te onderzoeken of er daadwerkelijk dioxines in de leefomgeving terecht zijn gekomen. Op dit moment is de uitkomst van deze analyse nog niet binnen.

Consequenties
Gedeputeerde Staten beslissen naar verwachting op 2 februari over eventuele handhaving naar aanleiding van de storing en de verhoogde dioxineuitstoot. Ook zullen gedeputeerde Michiel Schrier en wethouder Harry Boon Omrin met klem vragen om te onderzoeken en een plan te maken hoe een dergelijke uitstoot in de toekomst kan worden voorkomen. Ten aanzien van de actief kooldosering heeft Omrin te kennen gegeven inmiddels maatregelen te hebben getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Informatiemarkt
Op woensdag 27 januari is er tussen 16.00 en 19.00 uur een informatiemarkt waar belangstellenden antwoord kunnen krijgen op vragen. Zij kunnen hier in gesprek met de Begeleidingsgroep, de Fumo, de GGD en Omrin. De informatiemarkt vindt plaats in Trebol te Harlingen.

Over het dioxine-onderzoek
De gemeente Harlingen en provincie Fryslân laten, op advies van de Begeleidingsgroep, onderzoek uitvoeren naar de uitstoot van dioxines, furanen en PCB’s uit de REC. Gedurende een jaar wordt onderzocht hoe groot de uitstoot is via de schoorsteen. Iedere maand wordt een tussentijdse meting gepubliceerd. In augustus en september zijn geen afwijkingen geconstateerd. Dat geldt ook voor de meting van november en december.

Downloads

Gifuitstoot REC bevestigd

maandag, januari 25th, 2016

HARLINGEN – In oktober vorig jaar heeft de afvaloven in Harlingen inderdaad meer dioxine uitgestoten dan was toegestaan. Het heronderzoek daarnaar heeft dat bevestigd. Maandag worden de resultaten in het college besproken.

Woensdag is er in Trebol een inloop- en informatiemarkt over de REC, van ’s middags vier tot ’s avonds zeven uur. Daar zullen de resultaten van het heronderzoek ook aan de orde komen.

LC.nl

Informatiebijeenkomst over dioxine-uitstoot REC

donderdag, januari 14th, 2016

HARLINGEN – Eind januari zal er een informatiebijeenkomst komen voor de Statenleden en raadsleden van Harlingen over de afvaloven van Omrin. Dit schrijft Omrop Fryslân op haar website. Volgens de Omrop meldde wethouder Boon dit woensdag in de raadscommissie. Boon legde een verklaring af over de uitstoot van de REC en over uitlatingen van de begeleidingscommissie luchtkwaliteit. Die commissie houdt toezicht op meetgegevens.

Vollenbroek van die commissie vindt dat de pijp van de REC omhoog moet, maar wethouder Boon is zover nog niet. Volgens Vollenbroek is gebleken dat onder meer de stoffen zoutzuur en waterstoffluoride op het bedrijventerrein terecht is gekomen. Dat kan gevaar opleveren voor mensen die daar werken en voor omwonenden. De wethouder daar in tegen wil eerst weten door middel van goede metingen wat er de lucht in gaat, dan pas wil hij maatregelen gaan nemen. Welke maatregelen dat zijn, wil hij niet op vooruit lopen.

Omrop Fryslân