Posts Tagged ‘Omrin’

Onderzoek naar effecten REC op omgeving

donderdag, oktober 13th, 2016

HARLINGEN – Er komt een onderzoek naar de effecten van afvalverwerkingscentrale REC op de omgeving. Ingenieursbureau LievenseCSO uit Leeuwarden leidt het onderzoek. Ze brengen in kaart wat de effecten zijn van de afvalverbranding bij de REC. Ook bekijkt het bureau of deze effecten overeenkomen met de verwachtingen die de Milieu Effect Rapportage (MER) eerder heeft geformuleerd.

De evaluatie van de MER is een van de acties die wordt ondernomen om de REC te verbeteren. Een MER is een verplicht onderdeel bij de omgevingsvergunning. In de MER moet het bedrijf, in dit geval de REC, onderbouwen wat de effecten zijn van de bedrijfsactiviteiten op het milieu. De MER van de REC dateert van 2007.

Onderzoeksgebieden

Bureau LievenseCSO richt zich in het onderzoek op vier zaken:

  • Of de mileu-effecten afwijken van de voorspellingen van de MER
  • Of de uitstoot van de REC in bepaalde situaties anders is dan vastgelegd
  • Wat de aard en samenstelling is van het afval dat wordt verwerkt bij de REC
  • Of de installatie conform de MER is gebouwd

De evaluatie moet begin volgend jaar klaar zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de REC waar mogelijk te verbeteren. (Omrop Fryslân)

Van afval tot nieuw product

dinsdag, oktober 11th, 2016

HARLINGEN – Afval is waardevol. Waarom? Omdat we er nieuwe spullen van kunnen maken. Wat jij in de Sortibak gooit, krijgt later een nieuw leven, in een andere vorm. En dat is mooi, want daardoor hoeven we geen nieuwe grondstoffen uit de aarde te halen voor nieuwe producten. Willen we de aarde niet uitputten, dan moeten we anders met ons afval omgaan.

Afval scheiden

Begin dit jaar startten we als Friese gemeenten en Omrin met de Sortibak-campagne. We willen mensen er (nog meer) van bewust maken hoe belangrijk het is om afval thuis al goed te scheiden. Het plastic haalt Omrin later nog uit het afval. Dat doen we anders dan in de meeste provincies, juist omdat we door die nascheiding veel meer plastic verzamelen uit het afval. En die kunststoffen zijn een belangrijke grondstof voor nieuwe producten.

Van petfles tot plastic krat

Zie afval als waardevolle grondstof. We maken van petflessen uiteindelijk weer een nieuw plastic krat, tas of fleece trui en nog veel meer andere dingen. Dat is toch super! Zeker 60% van het afval dat in de Sortibak hoort, kunnen we nog hergebruiken. Afval is grondstof!

Opnieuw hoge dioxine-uitstoot bij afvaloven

woensdag, september 28th, 2016

HARLINGEN – Bij de storing van de REC in Harlingen op 10 september is twee-en-een-half keer meer dioxine vrijgekomen dan jaarlijks is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Oorzaak van de storing was een kapotte ventilator. De uitstoot is toen ongefilterd de lucht ingegaan, dus niet over het doekenfilter. Bij een storing in oktober 2015 kwam er ook te veel dioxine vrij.

Omrin, provincie, gemeente Harlingen en andere betrokkenen zijn sinds de storing van 2015 bezig de afvaloven veiliger te maken. Zo ook het voorkomen van het uitvallen van de ventilator, die heel belangrijk is voor een veilige uitstoot. Pas bij een onderhoudsstop in april 2017 wordt een reserveventilator geplaatst, die het kan overnemen als de andere uitvalt.

De woordvoerder van Omrin zegt dat de norm niet is overschreden. Voor de REC geldt een jaarlijkse norm voor uitstoot van dioxines. Die geldt bij “normaal bedrijf”. De verhoogde uitstoot van 10 september valt onder het maximale aantal storingsuren dat is toegestaan. Dat zijn zestig uren in het jaar. (Omrop Fryslân)

Metingen afvaloven Harlingen gaan een jaar langer door

dinsdag, september 20th, 2016

HARLINGEN – De metingen van de dioxine-uitstoot van de afvaloven in Harlingen zullen een jaar langer duren. Dat hebben de provincie en de gemeente Harlingen dinsdag besloten. De partijen willen de uitkomsten van de metingen gebruiken voor het verbeteren van de oven.

De metingen zijn verleden jaar ingesteld en zouden een jaar duren. In dat jaar kwamen er veel knelpunten naar voren. Er zijn maatregelen genomen om die knelpunten te voorkomen. (Omrop Fryslân)

Storing bij REC: Hogere uitstoot en rookpluim

zaterdag, september 10th, 2016

HARLINGEN – Bij de REC in Harlingen is zaterdagmorgen tussen half vier en zes uur een storing geweest in de installatie van de afvaloven. Een ventilator viel tijdelijk uit, zo meldt Omrin Fryslân, en er was een hogere uitstoot van stofdeeltjes. Ook was er een half uur lang een rookpluim te zien.

Het verbrandingsproces in de centrale is meteen stopgezet en er wordt onderzocht wat de oorzaak van de storing is geweest. Totdat daar duidelijkheid over is, wordt er geen afval verbrand. De FUMO zal onderzoek doen of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. (Omrop Fryslân)

REC heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt

vrijdag, juli 22nd, 2016
HARLINGEN – De Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt. Metingen in een monitoringsonderzoek over het jaar 2015 hebben dit uitgewezen. Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoring uitgevoerd door Wageningen UR. LTO Noord is tevreden over de uitslag van deze monitoring. (Bron: LTO Noord)

 

Benieuwd hoe e.e.a. tot stand is gekomen? Bekijk dan dit filmpje:

REC is al op veel punten aangepast

woensdag, juli 13th, 2016

HARLINGEN – De verbeteracties aan de REC na de storing van oktober vorig jaar, zijn een flink eind op weg. Een groot deel van het pakket aan maatregelen is klaar of in gang gezet. Er zijn technische maatregelen getroffen, procedures aangepast en diverse onderzoeken gestart. Het totale maatregelenpakket moet zorgen dat de kans op storingen en het gevolg van eventuele storingen bij de REC verder verkleind wordt.

Maatregelen
Het verbetertraject startte begin dit jaar. Na een analyse door alle betrokkenen begon de daarvoor opgerichte overleggroep* aan een pakket van maatregelen. De eerste kwamen al snel bij de onderhoudsstop in april dit jaar. Toen werd onder andere een alarm ingebouwd voor de actief kooldosering. Die is nodig om de dioxines uit de rookgassen te filteren. Ook paste de REC de besturing van de ID-fan aan, zodanig dat die ook bij storing blijft werken.

Verder breidde de REC de stofmeting uit. Die kon de stofemissie tot het wettelijk maximum meten, maar niet daarboven. Met de nieuwe stofmeting kunnen ook eventuele overschrijdingen gemeten worden. Ook het spoelprogramma werd aangepast. De spoellucht die voorheen langs het doekenfilter ging, gaat voortaan door het doekenfilter. Daardoor worden eventuele dioxinen die zich aan stof hebben gebonden, uit de lucht gefilterd.

Daarna richtte de overleggroep zich op een aantal andere actiepunten, waaronder een hogere schoorsteen, continue dioxinebemonstering, communicatie en andere verbetermogelijkheden. De verkenning naar mogelijkheden en draagvlak om de schoorsteen te verhogen, loopt nog. De continue dioxinebemonstering gaat in ieder geval nog tot eind dit jaar door. Na de zomer besluiten GS en B&W of ze nog langer door willen gaan.

Het onderzoek naar andere verbetermogelijkheden richtte zich op verschillende zaken. Het schoonmaken van de installatie was er één van. Daarvoor komen extra mangaten om stof na een onderhoudsstop weg te kunnen zuigen van plekken waar men voorheen niet kon komen. Dit achtergebleven stof wordt dan niet meer via de pijp weggeblazen. Een andere was de opstartleiding. Die is nu buiten gebruik, waardoor de kans op verhoogde stofemissie bij de opstart aanzienlijk kleiner is geworden.

Communicatie
De provincie, gemeente en Omrin werken met een communicatieprotocol waarin afspraken staan hoe zij elkaar informeren bij storingen of incidenten. Uit de analyse van de storing op 1 en 2 oktober bleek dat daar nog veel onduidelijkheid bestond. Het protocol is daarom aangepast. Omrin werkt daarnaast aan een digitale ‘alert-service’ waar iedereen zich op kan abonneren. In oktober organiseert de REC een open dag om o.a. met burgers in gesprek te gaan en zaken uit te leggen

Voor de omgeving
Uit alle onderzoeken blijkt dat de REC volgens de vergunning werkt. Ook onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport laat zien dat de REC voldoet aan de norm, dat de vergunning in orde is en dat ook het toezicht op de REC voldoende is. Alle maatregelen die de overleggroep nu uitwerkt, zijn erop gericht de rust in de omgeving terug te brengen. Elke gezamenlijke stap die de REC verder verbetert, draagt daar aan bij.

  • De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, de FUMO, de Begeleidingsgroep, Omrin en de provincie Fryslân. GGD Fryslân levert de voorzitter. (bron: Provincie Fryslân)

Stichting Afvaloven Nee eist dat REC meteen sluit

maandag, juli 11th, 2016

HARLINGEN – De Stichting Afvaloven Nee eist opnieuw dat de REC – de Reststoffen Energie Centrale – in Harlingen onmiddellijk sluit. Volgens de Stichting wist Omrin dat de schoorsteen van 44 meter te laag is, omdat nu bekend is geworden dat de fundering is gemaakt voor een pijp van 70 meter.

Berekeningen tonen echter aan dat ook 70 meter te laag is om alle afvalstoffen goed af te voeren. Omrin heeft altijd gezegd dat de rookgassen met zo’n vaart uit de schoorsteen komen, dat ze nog wel 50 meter stijgen voordat de gassen zich verspreiden.

Schrier

Gedeputeerde Schrier wil met Omrin naar een pijp van 70 meter hoog. De Stichting vindt het vreemd dat de gedeputeerde werk doet voor Omrin, omdat hij onlangs door de staten op het matje is geroepen, vanwege een brief van Omrin aan de provincie waaraan hij zelf had meegeschreven. De stichting beraadt zich op actie en claims. (bron: Omrop Fryslân)

Opnieuw dioxines uit de REC

dinsdag, juni 7th, 2016
Genoeg is genoeg
HARLINGEN – Opnieuw is een verhoogde dioxine-uitstoot vastgesteld bij de REC in Harlingen. Het zogenaamde ‘monsterkastje’ dat per maand een gemiddelde van de in die maand uitgestoten dioxine geeft, heeft in een periode van 23 maart tot 2 april 2016 een verhoogde uitstoot gemeten. Volgens de FUMO en de Begeleidingsgroep zou de oorzaak van de overschrijding gelegen zijn in de afstook van de oven in de genoemde meetperiode.
Retze van der Honing is verbijsterd. Het GrienLinks Statenlid heeft in een Brief aan gedeputeerde Schrier onmiddelijk opheldering gevraagd aan de gedeputeerde. Hij vraagt met name of de gedeputeerde het verantwoord vindt om de REC door te laten draaien en welke argumenten de gedeputeerde heeft om de REC niet stil te leggen. “De FUMO zegt hier nu zelf dat het ‘normaal’ is dat er bij afstoken (het uit laten gaan van het vuur in de afvalverbrander) dioxine vrijkomt. Wij vinden dat niet normaal en zeer verontrustend. Genoeg is genoeg. Want wat is er dan de afgelopen vijf jaar (35 keer op- en afstoken) aan dioxines vrijgekomen? Terwijl de internationale afspraak is de uitstoot van dioxines naar 0 te brengen?”
Het Statenlid maakt zich zorgen over of de provincie wel adequaat handhaaft. Kort geleden werd bekend dat gedeputeerde Schrier  zelf meegeschreven heeft aan een  Brief van Omrindie een reactie is op de last onder dwangsom die Schrier aan datzelfde Omrin heeft opgelegd.  Die last onder dwangsom ging over de storing in oktober 2015 waar ook (bijna drie keer de jaarnorm) dioxines vrijkwamen. Van der Honing: “Schrier schreef dus mee aan een brief aan zichzelf over een handhavingskwestie. Wat betekent dat voor de provincie in haar rol als handhaver? ”

Sorti-sticker en selfie-actie Omrin

vrijdag, mei 20th, 2016

Afgelopen week hebben de inwoners van Friesland een Sorti-sticker thuisgestuurd gekregen. Op deze sticker staat wat wel en niet in de Sortibak mag. Degenen die een selfie maken met daarbij de sticker op hun Sortibak in beeld, maken per gemeente kans op een een cadeaubon. De actie maakt deel uit van de grootschalige campagne: ‘Sortibak, samen halen we alles eruit.’

Verminderen van huishoudelijk afval
Doel van de campagne die Friese gemeenten en Omrin de komende jaren voert, is het verminderen van huishoudelijk afval. Nu gooit iedere Fries ongeveer 200 kilo per jaar weg, terwijl de helft daarvan uit gft-afval, papier, glas en textiel bestaat. Dat zijn allemaal grondstoffen die niet in de Sortibak thuis horen. Friesland streeft ernaar dit terug te brengen naar 100 kilo in 2020. De Sorti-sticker dient daarbij als geheugensteun. Een deel van de oplossing ligt namelijk in het bij de bron scheiden van afval. Dat betekent dat mensen thuis (nog) bewuster hun afval moeten scheiden om de landelijke VANG-doelstelling te behalen.

Maak een Sorti-selfie en WIN
In elke gemeente kunnen inwoners deze maand een zogenaamde ‘Sorti-selfie’ maken. Die foto kunnen ze via sociale media versturen naar Omrin. Op twitter via @Sortibakbiobak #sortiplak, met daarbij de naam van de gemeente. Op Facebook via ‘samenhalenwealleseruit’, ook met het vermelden van de gemeente waar iemand woont. De gemeenten verloten 10 juni 2016 hun prijs.

VANG-doelstelling
VANG staat voor: ‘Van Afval Naar Grondstof’. Het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval komt voort uit de ‘VANG-doelstelling’. In heel Nederland moet voor 2020 de hoeveelheid afval zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden.

Sorticampagne
Begin april 2016 startte Omrin de Sorticampagne. Als aftrap maakten wethouders van elke gemeente een selfie bij de Sortibak. De campagne begon met de naamsverandering van de ‘restcontainer’. Die naam wekt de suggestie dat alles wat binnen een huishouden overblijft aan afval (de rest), in die container mag. Tot op heden gaat er nog teveel afval onnodig in de Sortibak. Dat is afval dat nog gerecycled of hergebruikt kan worden, zoals: keukenafval, glas, textiel en oud-papier. Zijn deze grondstoffen eenmaal in aanraking gekomen met ander afval, dan is het niet meer herbruikbaar. De campagne van Omrin richt zich daarom ook eerst op bewustwording.

Winst voor Friesland en de wereld
Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar. Hiervan kan Omrin nog 50 kg nascheiden maar zo’n 150 kg moet alsnog worden verbrand omdat het niet meer recyclebaar afval is. Tweederde daarvan had vooraf nog gescheiden en gerecycled kunnen worden. Er valt dus nog winst te behalen.