Posts Tagged ‘Omrin’

REC heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt

vrijdag, juli 22nd, 2016
HARLINGEN – De Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt. Metingen in een monitoringsonderzoek over het jaar 2015 hebben dit uitgewezen. Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoring uitgevoerd door Wageningen UR. LTO Noord is tevreden over de uitslag van deze monitoring. (Bron: LTO Noord)

 

Benieuwd hoe e.e.a. tot stand is gekomen? Bekijk dan dit filmpje:

REC is al op veel punten aangepast

woensdag, juli 13th, 2016

HARLINGEN – De verbeteracties aan de REC na de storing van oktober vorig jaar, zijn een flink eind op weg. Een groot deel van het pakket aan maatregelen is klaar of in gang gezet. Er zijn technische maatregelen getroffen, procedures aangepast en diverse onderzoeken gestart. Het totale maatregelenpakket moet zorgen dat de kans op storingen en het gevolg van eventuele storingen bij de REC verder verkleind wordt.

Maatregelen
Het verbetertraject startte begin dit jaar. Na een analyse door alle betrokkenen begon de daarvoor opgerichte overleggroep* aan een pakket van maatregelen. De eerste kwamen al snel bij de onderhoudsstop in april dit jaar. Toen werd onder andere een alarm ingebouwd voor de actief kooldosering. Die is nodig om de dioxines uit de rookgassen te filteren. Ook paste de REC de besturing van de ID-fan aan, zodanig dat die ook bij storing blijft werken.

Verder breidde de REC de stofmeting uit. Die kon de stofemissie tot het wettelijk maximum meten, maar niet daarboven. Met de nieuwe stofmeting kunnen ook eventuele overschrijdingen gemeten worden. Ook het spoelprogramma werd aangepast. De spoellucht die voorheen langs het doekenfilter ging, gaat voortaan door het doekenfilter. Daardoor worden eventuele dioxinen die zich aan stof hebben gebonden, uit de lucht gefilterd.

Daarna richtte de overleggroep zich op een aantal andere actiepunten, waaronder een hogere schoorsteen, continue dioxinebemonstering, communicatie en andere verbetermogelijkheden. De verkenning naar mogelijkheden en draagvlak om de schoorsteen te verhogen, loopt nog. De continue dioxinebemonstering gaat in ieder geval nog tot eind dit jaar door. Na de zomer besluiten GS en B&W of ze nog langer door willen gaan.

Het onderzoek naar andere verbetermogelijkheden richtte zich op verschillende zaken. Het schoonmaken van de installatie was er één van. Daarvoor komen extra mangaten om stof na een onderhoudsstop weg te kunnen zuigen van plekken waar men voorheen niet kon komen. Dit achtergebleven stof wordt dan niet meer via de pijp weggeblazen. Een andere was de opstartleiding. Die is nu buiten gebruik, waardoor de kans op verhoogde stofemissie bij de opstart aanzienlijk kleiner is geworden.

Communicatie
De provincie, gemeente en Omrin werken met een communicatieprotocol waarin afspraken staan hoe zij elkaar informeren bij storingen of incidenten. Uit de analyse van de storing op 1 en 2 oktober bleek dat daar nog veel onduidelijkheid bestond. Het protocol is daarom aangepast. Omrin werkt daarnaast aan een digitale ‘alert-service’ waar iedereen zich op kan abonneren. In oktober organiseert de REC een open dag om o.a. met burgers in gesprek te gaan en zaken uit te leggen

Voor de omgeving
Uit alle onderzoeken blijkt dat de REC volgens de vergunning werkt. Ook onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport laat zien dat de REC voldoet aan de norm, dat de vergunning in orde is en dat ook het toezicht op de REC voldoende is. Alle maatregelen die de overleggroep nu uitwerkt, zijn erop gericht de rust in de omgeving terug te brengen. Elke gezamenlijke stap die de REC verder verbetert, draagt daar aan bij.

  • De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, de FUMO, de Begeleidingsgroep, Omrin en de provincie Fryslân. GGD Fryslân levert de voorzitter. (bron: Provincie Fryslân)

Stichting Afvaloven Nee eist dat REC meteen sluit

maandag, juli 11th, 2016

HARLINGEN – De Stichting Afvaloven Nee eist opnieuw dat de REC – de Reststoffen Energie Centrale – in Harlingen onmiddellijk sluit. Volgens de Stichting wist Omrin dat de schoorsteen van 44 meter te laag is, omdat nu bekend is geworden dat de fundering is gemaakt voor een pijp van 70 meter.

Berekeningen tonen echter aan dat ook 70 meter te laag is om alle afvalstoffen goed af te voeren. Omrin heeft altijd gezegd dat de rookgassen met zo’n vaart uit de schoorsteen komen, dat ze nog wel 50 meter stijgen voordat de gassen zich verspreiden.

Schrier

Gedeputeerde Schrier wil met Omrin naar een pijp van 70 meter hoog. De Stichting vindt het vreemd dat de gedeputeerde werk doet voor Omrin, omdat hij onlangs door de staten op het matje is geroepen, vanwege een brief van Omrin aan de provincie waaraan hij zelf had meegeschreven. De stichting beraadt zich op actie en claims. (bron: Omrop Fryslân)

Opnieuw dioxines uit de REC

dinsdag, juni 7th, 2016
Genoeg is genoeg
HARLINGEN – Opnieuw is een verhoogde dioxine-uitstoot vastgesteld bij de REC in Harlingen. Het zogenaamde ‘monsterkastje’ dat per maand een gemiddelde van de in die maand uitgestoten dioxine geeft, heeft in een periode van 23 maart tot 2 april 2016 een verhoogde uitstoot gemeten. Volgens de FUMO en de Begeleidingsgroep zou de oorzaak van de overschrijding gelegen zijn in de afstook van de oven in de genoemde meetperiode.
Retze van der Honing is verbijsterd. Het GrienLinks Statenlid heeft in een Brief aan gedeputeerde Schrier onmiddelijk opheldering gevraagd aan de gedeputeerde. Hij vraagt met name of de gedeputeerde het verantwoord vindt om de REC door te laten draaien en welke argumenten de gedeputeerde heeft om de REC niet stil te leggen. “De FUMO zegt hier nu zelf dat het ‘normaal’ is dat er bij afstoken (het uit laten gaan van het vuur in de afvalverbrander) dioxine vrijkomt. Wij vinden dat niet normaal en zeer verontrustend. Genoeg is genoeg. Want wat is er dan de afgelopen vijf jaar (35 keer op- en afstoken) aan dioxines vrijgekomen? Terwijl de internationale afspraak is de uitstoot van dioxines naar 0 te brengen?”
Het Statenlid maakt zich zorgen over of de provincie wel adequaat handhaaft. Kort geleden werd bekend dat gedeputeerde Schrier  zelf meegeschreven heeft aan een  Brief van Omrindie een reactie is op de last onder dwangsom die Schrier aan datzelfde Omrin heeft opgelegd.  Die last onder dwangsom ging over de storing in oktober 2015 waar ook (bijna drie keer de jaarnorm) dioxines vrijkwamen. Van der Honing: “Schrier schreef dus mee aan een brief aan zichzelf over een handhavingskwestie. Wat betekent dat voor de provincie in haar rol als handhaver? ”

Sorti-sticker en selfie-actie Omrin

vrijdag, mei 20th, 2016

Afgelopen week hebben de inwoners van Friesland een Sorti-sticker thuisgestuurd gekregen. Op deze sticker staat wat wel en niet in de Sortibak mag. Degenen die een selfie maken met daarbij de sticker op hun Sortibak in beeld, maken per gemeente kans op een een cadeaubon. De actie maakt deel uit van de grootschalige campagne: ‘Sortibak, samen halen we alles eruit.’

Verminderen van huishoudelijk afval
Doel van de campagne die Friese gemeenten en Omrin de komende jaren voert, is het verminderen van huishoudelijk afval. Nu gooit iedere Fries ongeveer 200 kilo per jaar weg, terwijl de helft daarvan uit gft-afval, papier, glas en textiel bestaat. Dat zijn allemaal grondstoffen die niet in de Sortibak thuis horen. Friesland streeft ernaar dit terug te brengen naar 100 kilo in 2020. De Sorti-sticker dient daarbij als geheugensteun. Een deel van de oplossing ligt namelijk in het bij de bron scheiden van afval. Dat betekent dat mensen thuis (nog) bewuster hun afval moeten scheiden om de landelijke VANG-doelstelling te behalen.

Maak een Sorti-selfie en WIN
In elke gemeente kunnen inwoners deze maand een zogenaamde ‘Sorti-selfie’ maken. Die foto kunnen ze via sociale media versturen naar Omrin. Op twitter via @Sortibakbiobak #sortiplak, met daarbij de naam van de gemeente. Op Facebook via ‘samenhalenwealleseruit’, ook met het vermelden van de gemeente waar iemand woont. De gemeenten verloten 10 juni 2016 hun prijs.

VANG-doelstelling
VANG staat voor: ‘Van Afval Naar Grondstof’. Het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval komt voort uit de ‘VANG-doelstelling’. In heel Nederland moet voor 2020 de hoeveelheid afval zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden.

Sorticampagne
Begin april 2016 startte Omrin de Sorticampagne. Als aftrap maakten wethouders van elke gemeente een selfie bij de Sortibak. De campagne begon met de naamsverandering van de ‘restcontainer’. Die naam wekt de suggestie dat alles wat binnen een huishouden overblijft aan afval (de rest), in die container mag. Tot op heden gaat er nog teveel afval onnodig in de Sortibak. Dat is afval dat nog gerecycled of hergebruikt kan worden, zoals: keukenafval, glas, textiel en oud-papier. Zijn deze grondstoffen eenmaal in aanraking gekomen met ander afval, dan is het niet meer herbruikbaar. De campagne van Omrin richt zich daarom ook eerst op bewustwording.

Winst voor Friesland en de wereld
Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar. Hiervan kan Omrin nog 50 kg nascheiden maar zo’n 150 kg moet alsnog worden verbrand omdat het niet meer recyclebaar afval is. Tweederde daarvan had vooraf nog gescheiden en gerecycled kunnen worden. Er valt dus nog winst te behalen.

Dioxinemeter REC valt korte tijd uit door stroomstoring

maandag, mei 2nd, 2016

HARLINGEN – Bij een korte stroomstoring in Harlingen is maandagmorgen de dioxine-meetapparatuur in de afvaloven opnieuw uitgevallen. Dat zegt eigenaar Omrin op haar website. Volgens het bedrijf is de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving ingelicht en is gevraagd om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen, zodat de uitstoot weer gemeten wordt.

Volgens Omrin kan de installatie tegen stroomstoringen. Het proces in de afvaloven was volgens Omrin kort ontregeld, maar werd daarna weer snel herpakt. De uitstoot blijft binnen de normen, zegt Omrin.

De laatste tijd zijn er tot argwaan van de gemeente Harlingen en de provincie meerdere storingen bij de oven. Vorige week reageerde Harlingen boos toen bleek dat Omrin niets gemeld had over de stofwolk die vrijkomt bij het heropstarten van de afvaloven. Bron: Omrop Fryslân

Update 16.15 uur:

Op aanwijzing van Environnenent hebben een medewerker van de FUMO en de gemeente de dioxineapparatuur weer aan de gang gebracht. Sinds  ca. 15.30 uur vindt weer dioxinebemonstering plaats. Naar de oorzaak waarom de bemonstering heeft stilgelegen, wordt nog gezocht. Aanleiding lijkt te zijn een spanningspiek als gevolg van een stroomstoring door werkzaamheden elders. Bron: Harlingen.nl

B&W boos op Omrin om REC

woensdag, april 27th, 2016

Op 26 april 2016 heeft het College van B&W een brief gestuurd aan Omrin. In de brief geeft de gemeente aan het onbegrijpelijk en niet acceptabel te vinden dat Omrin de gemeente niet meteen heeft geïnformeerd over de vrijgekomen stofwolk. Daarnaast stelt het College dat het uiterst pijnlijk is dat de apparatuur voor de continue dioxinemeting niet is opgestart, dat dit in de toekomst absoluut voorkomen moet worden en dat Omrin een prominente rol heeft waar het het signaleren van storingen in de apparatuur betreft. Lees de gehele brief

Burgers, gemeente, provincie en volksvertegenwoordigers opnieuw voor de gek gehouden

dinsdag, april 26th, 2016

HARLINGEN – Bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen is donderdag 21 april 2016 opnieuw (net als in juni en oktober 2015) een stofwolk vrijgekomen. De oven was in april stilgelegd voor onderhoud en om een aantal verbeteringen door te voeren, juist om dit soort incidenten te voorkomen.

Omrin heeft het vrijkomen van de stofwolk van vorige week donderdag  pas in tweede instantie gemeld bij de provincie. Ook bleek – pas maandag 25 april – dat het meetkastje voor de dioxine-uitstoot niet aanstond. En dit terwijl de directie van de afvalverbrander keer op keer beterschap heeft beloofd. De GrienLinks Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks):”Omrin heeft er andermaal blijk van gegeven de verbrandingsoven niet op een maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen runnen. Telkens worden afspraken en beloften geschonden. Ze zijn zich blijkbaar totaal niet bewust van de maatschappelijke impact van hun handelen. De hoop dat er verbeteringen kunnen optreden is met de stofwolk vervlogen.

De fase last onder dwangsom zijn we nu voorbij. Gedeputeerde Schrier moet optreden met zwaardere middelen dan een kleine boete. Wie niet horen wil, moet maar voelen.  De mogelijke boete van 2500 euro is een lachertje. De eerste de beste parkeerboete is naar verhouding veel hoger. En van zo’n boete wordt de afvalverbrander niet opeens een schone afvalverbrander.”

GrienLinks vraagt zich af of de betrokken ambtenaren bij provincie en Omrin moeten worden vervangen door nieuwe mensen die fris tegen de materie aankijken. De fractie vindt dat  het duidelijk is dat Omrin de zaken niet in de hand heeft rond het verbrandingsproces in de REC. Ook blijft de informatievoorziening van Omrin, over wat er precies in de afvalverbrander gebeurt en wat er uit de pijp komt, onder de maat. Niet alleen de volksgezondheid, maar ook de geloofwaardigheid van  de overheid als handhaver staat hier op het spel.

Van der Honing:  ”De gemeenten – als eigenaar en aandeelhouders van Omrin – hebben nu een groot probleem. De aandeelhouders gaan veel te lichtzinnig met het probleem om. Ze hebben klaarblijkelijk gedacht dat het probleem zich zelf wel zou oplossen. Men is er nog steeds niet in geslaagd  in de REC rendabel te laten functioneren in combinatie met de nieuwste milieutechnieken.”

GrienLinks wil daarom weten hoe het er voor staat met de maatregelen die de provincie heeft afgekondigd. Een daarvan is het uitvoeren van een motie van GrienLinks voor een algehele APK voor de afvalverbrander (voldoet de oven met dit verbrandingssysteem aan de eisen die er door de wet aan gesteld worden). Uiteindelijk zijn de belastingbetaler en het milieu de dupe van het feit dat blunder op blunder is gestapeld.

Stofwolk bij opstarten van REC

vrijdag, april 22nd, 2016

HARLINGEN – Bij het opstarten van de REC in Harlingen is donderdag een stofwolk vrijgekomen. Het is niet duidelijk hoe dat kan, dat wordt onderzocht. Verantwoordelijk gedeputeerde Schrier zegt dat hij verrast is. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt. Schrier wil van eigenaar Omrin van de afvaloven weten hoe dit kan. Hij zegt dat hij een last onder dwangsom op zal leggen.

De REC heeft drie weken stilgelegen wegens onderhoud. Voor de opstart donderdag is de installatie gespoeld via het doekenfilter. Hoe er dan toch stof vrijgekomen is, is nog niet duidelijk. (bron: Omrop Fryslân)

Friesland staat voor een grote uitdaging

dinsdag, maart 22nd, 2016

In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar.

Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden. Het zijn ambitieuze doelen, maar ze zijn haalbaar. U kunt hierbij helpen door uw grondstoffen goed te scheiden van het afval en alles in de juiste bak te gooien.

U sorteert voor, wij doen de rest

Uw restafvalcontainer en uw gft-container krijgen nieuwe scheidingsregels en een nieuwe naam: de Sortibak en de Biobak. In de Sortibak hoort het waardevolle PMD-afval (plastics, metalen en drankenkartons) en het afval dat u niet apart kunt inleveren, zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken etc. De inhoud van de Sortibak wordt door Omrin nagescheiden zodat het PMD-afval kan worden gerecycled. Voor glas, papier, gft-afval, textiel, apparaten, chemisch afval, grof huisvuil en bouw- en sloopafval heeft u een aparte container of speciale inleverpunten. Deze materialen mogen niet in de Sortibak.

Samen halen we alles eruit

In uw afval zitten vele grondstoffen. Plastics, drankenkartons en blik kunnen prima gerecycled worden, ondanks dat het met ander afval in contact is geweest. Dit geldt niet voor ‘schone’ soorten zoals papier, gft-afval, textiel, organisch afval, glas, etc. Als deze niet in de juiste bak worden aangeboden, verlaten ze de kringloop en worden ze verbrand. Daarom is het belangrijk dat u zich goed aan de scheidingsregels houdt. Uw inzet is nodig om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de kringloop.

Sortibak (grijze container):

Kunststof verpakkingen,  blik, drankenkartons (melk- en sappakken en –pakjes), niet apart in te leveren afval zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken, etc. De verpakkingsmaterialen van kunststof en blik en de drankenkartons worden uit de Sortibak teruggewonnen en gerecycled. De rest wordt verbrand.

Biobak (groene container):

Etensresten, organisch keukenafval, groente-, fruit- en tuinafval, klein snoeiafval, snijbloemen, kattengrit met milieukeur (overige kattengrit moet in de grijze container) etc. In de Biobak mogen ook composteerbare plastic zakjes. De inhoud van de Biobak wordt gecomposteerd.

Oud papier en karton:

De vuistregel is dat het materiaal schoon en droog moet zijn. Vervuilde gebak- en pizzadozen horen in de Sortibak, dit wordt verbrand. Alle oud papier en karton wordt gerecycled.

Verdere opsomming scheidingsregels van:

  • Glas
  • Textiel
  • Klein Chemisch Afval
  • Elektrische apparaten
  • Frituurvet
  • Bouw- en sloopafval
  • Grof huisvuil