Posts Tagged ‘harlingen’

N31 Harlingen: werkzaamheden week 50

vrijdag, december 9th, 2016

HARLINGEN – Wat gebeurt waar? Waar is er hinder en welke maatregelen worden er getroffen? In onderstaand overzicht word daar antwoord op gegeven:

De gemeente Harlingen wordt een hartveilige gemeente

donderdag, december 8th, 2016

HARLINGEN – De gemeente Harlingen gaat inzetten op het vergroten van de hartveiligheid in de gemeente. Samen met stichting Hartveilig Fryslân wordt er een netwerk van ambassadeurs opgezet. Zij zorgen er voor dat er voldoende reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde AED’s in de gemeente zijn en dat deze goed verspreid zijn over de hele gemeente. Hiermee wil de gemeente de  overlevingskans na een hartstilstand vergroten.

Gebiedsanalyse

De gemeente Harlingen heeft Stichting Hartveilig Fryslân de opdracht gegeven om een gebiedsanalyse uit te voeren. Deze analyse geeft inzicht in het aantal benodigde burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en het aantal AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de 6 minuten-zone. Het blijkt namelijk dat de kans op blijvende hersenschade aanzienlijk is na een circulatiestilstand van 6 minuten.We willen dan ook in de gehele gemeente binnen 6 minuten een hulpverlener of AED kunnen inschakelen. De ambassadeurs gaan met de uitkomsten van de gebiedsanalyse aan de slag om dit voor elkaar te krijgen.

Meldingssysteem

Om reanimatie-burgerhulpverleners snel in te kunnen schakelen, wordt er gewerkt met een meldingssysteem. Burgerhulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu. Dat is gekoppeld aan het systeem van de meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden twee ambulances op weg gestuurd, maar ook direct een melding gestuurd naar een groep burgerhulpverleners in de omgeving. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of een speciale app. In de oproep staat daarnaast meteen waar een AED in de buurt staat.

Overlevingskans vergroten

Wethouder Hein Kuiken (Volksgezondheid) is blij met de samenwerking tussen de gemeente Harlingen en Stichting Hartveilig Fryslan. “Dagelijks overlijden 35 mensen in Nederland door de gevolgen van een harstilstand. Bij 75% van de gevallen is er iemand in de buurt. Het kan overal plaatsvinden, op school, op straat, op het werk of tijdens het winkelen. De kans op overleven na een harststilstand wordt elke minuut 10% kleiner”. Volgens wethouder Kuiken zijn er veel AED’s in de gemeente, maar veelal geconcentreerd in bijvoorbeeld het winkelcentrum. “We willen in de gemeente Harlingen toe naar een logische spreiding van AED’s en een alarmeringssysteem voor reanimatie-hulpverleners. Hierdoor moet de kans op een succesvolle reanimatie waar dan ook in de gemeente Harlingen toenemen”.

‘Kiek nou us!’ Demontage Oosterbrug

donderdag, december 8th, 2016

HARLINGEN – Na de Franekereindsbrug is de tweede van de drie bruggen aan de beurt voor restauratie.

De Oosterbrug werd deze week door De Boer en De Groot civiele werken en kraanbedrijf KTF van haar vertrouwde plekje gehesen. De komende weken zal de brug onder handen worden genomen voor een flinke onderhoudsbeurt. (Foto’s: Ruud Burgers)

GGD: Harlinger jeugd weer gezonder

donderdag, december 8th, 2016

HARLINGEN – Het lijkt beter te gaan met de gezondheid en de leefstijl van Harlinger kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dat is de uitkomst van de jaarrapportage Gezond opgroeien 2015 van de GGD Fryslân. Het rapport behandeld verschillende thema’s waaronder overgewicht, opvoeding, onderwijs, pesten en armoede.

Overgewicht bij kinderen

Onder de drie- en vijfjarigen is het percentage kinderen met overgewicht hetzelfde als in de rest van Friesland. Het percentage van kinderen met overgewicht in groep 7 ligt in Harlingen nog wel hoger in vergelijking met Friesland (17% ten opzicht van 12%). De gemeente Harlingen verwacht de komende jaren via het project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en andere gezondheidsbevorderende maatregelen ook bij die groep een verdere daling. Kinderen in Harlingen zijn meer gaan bewegen ten opzichte van het onderzoek uit 2012. Van de kinderen uit bijvoorbeeld groep 7 is 86% lid van een sportclub. In 2012 was dit nog 73%.

Veel ondersteuning voor jeugd

Wethouder Hein Kuiken is voorzichtig optimistisch over de uitkomsten van de GGD-rapportage:  “De gemeente Harlingen investeert heel veel geld in een tal van maatregelen om de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren te verbeteren waar nodig. Deze maatregelen lijken een positieve trendbreuk met het verleden te veroorzaken”.

De gemeente Harlingen biedt alle kinderen 7 uren gratis VVE (vroeg en voorschoolse educatie). Via VVE krijgen kinderen extra ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze extra ondersteuning is ook nodig, want het blijkt dat bijna 16% van alle 2-jarigen in de gemeente Harlingen een VVE-indicatie heeft. Dat aantal is hoger dan het Friese gemiddelde van 12,5%.

Verder beschikken de schoolbesturen over nieuwe en passende onderwijshuisvesting, zijn er vakleerkrachten gymnastiek aanwezig op het basisonderwijs en beschikt de gemeente over een Jeugdteam waarin voldoende kennis aanwezig is om ondersteuning aan jongeren en gezinnen te geven indien dit nodig is.

Opgroeien in armoede

In Harlingen groeit 16% van de kinderen op met de kans op armoede. Het gebiedsteam Harlingen bekijkt samen met  inwoners of zij een beroep kunnen doen op het participatiefonds en/of het Kindpakket om zo kinderen toch de kans te geven bijvoorbeeld bij een sport- of muziekvereniging te gaan. Ieder kind in de gemeente wordt zo in staat gesteld om mee te doen in het verenigingsleven.

Uitslag Vlieg je rijk bij Zeerobben

woensdag, december 7th, 2016

HARLINGEN – Dit is de plaats die genoteerd moet worden lijkt “omroeper” Wiebe Attema hier aan te geven. Het was de plaats waar de drone was geland nadat het een aantal minuten boven het hoofdveld had gecirkeld. Anthoon Elsinga (l) verrichte de meting en “notaris”  Klaas Abma noteerde alle cijfertjes en lettertjes. Later bleek dat de eigenaar van lotnummer 359 de goede voorspelling had gedaan over de landplaats van de drone.

Dit lot gaf recht op de hoofdprijs van 400 euro. De actie werd georganiseerd door de A-selectie van Zeerobben als bijdrage voor het trainingskamp in Spanje van begin volgend jaar. De volledige uitslag was als volgt:

1e – €400          lot nr 359
2e – €50            lot nr 289
3e – €50            lot nr 153
4e – €50            lot nr 22

Wie kent een Harlinger Held?

woensdag, december 7th, 2016

HARLINGEN – Kent u een jongere, tussen de 8 en 21 jaar, die een uitzonderlijke, belangeloze prestatie heeft geleverd, meld deze dan aan voor de ‘Harlinger Held’. Deze persoonlijke onderscheiding zal voor het eerst in 2017 uitgereikt worden tijdens de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen.

Voorwaarden Harlinger Held

De jongere moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zet de persoon zich vrijwillig in voor een ander, een vereniging, een instantie of de gemeente Harlingen?
 • Heeft de persoon een bijzondere prestatie of daad geleverd? Heeft de persoon een goed initiatief genomen?
 • Heeft de activiteit plaatsgevonden binnen de gemeente Harlingen?
 • Is de persoon voor deze activiteit al eerder beloond?
 • De persoon is door minimaal twee referenties aangemeld die geen familie zijn.

Het College van B&W neemt vervolgens het besluit of de jongere daadwerkelijk wordt onderscheiden met de ‘Harlinger Held’. Iemand aanmelden kan via www.harlingen.nl/jeugdlintje

Getuigen gezocht: vernieling auto Molenpad

dinsdag, december 6th, 2016

HARLINGEN – De politie onderzoekt een vernieling van een personenauto. De vernieling vond plaats tussen zaterdag 3 december 2016 14:00 uur en zondag 4 december 2016 15:25 uur in de omgeving van Molenpad ter hoogte van het parkeerterrein te Harlingen.

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze vernielingen, neemt u dan direct contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

GrienLinks: gedeputeerde moet vergunning REC aanpassen

dinsdag, december 6th, 2016

HARLINGEN – Retze van der Honing vraagt in schriftelijke vragen aan de gedeputeerde of hij de vergunning van de REC per direct wil aanpassen en strenger wil zijn met handhaven van de zoutzuurnorm.

Van der Honing:” De bypass van de afvalverbrander moet er per direct uit. Het om het doekenfilter heen leiden van de rook leidt vaak tot dioxine-uitstoot. Onwenselijk! Ook het steeds weer opnieuw kapot gaan van de grote ventilator (de ID-fan) van de REC (in september alleen al 4 keer!) is oorzaak van onwenselijke uitstoot. In de Milieuwet staat dat een bedrijf onmiddelijk alles moet doen om herhaling te voorkomen. Nou, de REC deelt mee dat ze dat in april 2017 gaan doen. Sja. Dus – staat ook in de wet – kan de gedeputeerde de vergunning eigenhandig aanpassen. Wij vragen hem om dat te doen. Per direct. Er is echt genoeg gebeurd in de afvalverbrander.” Ook vraagt van der Honing aan de gedeputeerde om strenger handhaven van de zoutzuurnorm. De omwonenden en mensen die in het havengebied werken hebben regelmatig last van deze prikkende zurige lucht.

Schriftelijke vragen:

Inleidende toelichting

(facultatief)

Geacht college,

In artikel 17.2 van de Wet Milieubeheer[1] staat dat een bedrijf bij ‘ongewone voorvallen’ onmiddellijk alles moet doen om herhaling te voorkomen. Omrin stelt het aanpassen van het gebruik van de bypass uit naar april 2017. Ook wordt de reparatie van de ID-fan (in september 2016 4 (!) storingen) naar april 2017 uitgesteld (*brief bijlage). Hierdoor is er kans op herhaling van de storingen en dus ook kans op uitstoot van dioxine. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid de vergunning te actualiseren[2].

 

Vraag / vragen

 

 

 1. Bent u het met ons eens dat er op dit moment kans is op herhaling van de storingen?
 2. Waarom dwingt de gedeputeerde (FUMO) Omrin niet om de –hierboven genoemde – aanpassingen op korte termijn te doen om kans op herhaling van dioxine-uitstoot te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 3. In uw goedkeuringsbrief van 1 november 2016 op het rookgassenonderzoek voor de REC (*bijlage) staat dat u Omrin vraagt ‘ zich in te spannen’  om de in de vergunning genoemde norm van 5 mg/nm3 HCL te halen. Waarom bent u niet strenger op dit punt? Juist van de HCL (zoutzuur) heeft de omgeving bewijsbaar last. Als Omrin de norm niet haalt zoals in de vergunning genoemd, lijkt het ons dat u hier de  norm moet handhaven en minstens een datum moet noemen waarop deze norm gehaald moet zijn.  Waarom doet u dat niet?
 4. Bent u bereid om uw bevoegdheid te gebruiken (*art 2.31 Wabo) om de vergunning te actualiseren op de volgende punten? Zo niet, waarom niet?
 • het per direct stoppen met gebruiken van de bypass/omleiding en de software zodanig aan te passen dat bij opstarten (spoelen) en afstoken de leiding niet automatisch wordt opengezet.
 • De ID-fan software en andere software van de installatie per direct aan te passen zodat kans op herhaling van storingen voorkomen wordt.

 

Indiener(s) Retze van der Honing                  GrienLinks

 

VVH dames 1 toont vechtlust in Oosterend

dinsdag, december 6th, 2016

OOSTEREND – Afgelopen vrijdag mocht het eerste damesteam van VVH naar Oosterend om te spelen tegen het tweede damesteam van Covos.

De eerste set begon VVH met Yvette op spelverdeling, Liset in de diagonaal, Annie en Regina op mid en Iris en Nienke Marije op de buiten. VVH begon direct met een 5-1 achterstand. Het blok van Covos zat erg goed en de thuisploeg sloeg haar ballen goed in. Ook hadden ze erg veel servicedruk waardoor VVH op een 12-4 achterstand kwam. Hierna herpakte VVH zich wat en werden de rally’s langer. De thuisploeg begon gaandeweg de set weer sterker te serveren en liep weer uit naar 22-12. De set wordt verloren met een stand van 25-16.

De tweede set werd gespeeld met dezelfde opstelling. Er was veel serve- en aanvalsdruk aan beide kanten, maar Covos speelt net iets sterker (10-7).  VVH blijft hierna vechten en komt terug. Door een sterke aanval van Nienke Marije wordt de stand 14-13.  Hierna ging er veel mis bij de Harlingers. Yvette wordt gewisseld voor Marieke op 20-14 en bij 22-15 wordt een time-out aangevraagd aan de kant van VVH. VVH kreeg van coach Alle Taco de opdracht mee om de druk meer op te voeren. Het werd 23-18 in het voordeel van Covos en voor VVH wordt het  ‘alles of niks’ volleybal. De set werd helaas verloren met 25-20.

De derde set begon met een iets andere opstelling. Marieke bleef erin op de spelverdeling en Jetske kwam erin voor Annie op de mid. Wederom een sterke serve van Covos zorgde voor veel passfouten bij de Harlinger dames,  waardoor Covos gelijk naar 13-7 uitliep. Aan de kant van VVH werden veel persoonlijke fouten gemaakt. Anniek (libero) kwam in het achterveld erin voor Nienke Marije. Op 19-14 voor de thuisploeg, begon  VVH begint sterker en attenter te spelen. Via goede services van Regina kwamen de Harlingers dichterbij geslopen (21-18). Op 23-23 trekt VVH de stand zelfs gelijk, waarna een aantal aan elkaar gewaagde rally’s volgen. Op vechtlust ging de set vervolgens naar VVH met 24-26!

Een nederlaag was afgewend: nu door om een vijfsetter af te dwingen! Helaas begon VVH set vier slordig, maar na wat opstartproblemen kwamen ze snel dichterbij. Covos verdedigde goed en pakte veel ballen in het achterveld, maar door meer slagkracht te tonen kwam VVH terug naar 11-11. Een time-out van Covos volgde hierna, maar dit haalde het team uit Harlingen niet uit de concentratie.  De servedruk van VVH ging omhoog  en in de blokkering werden nu ook punten gepakt. Vanaf 12-14 speelt VVH geconcentreerd en weet het de rest van de set een voorsprong te behouden . Een goede serveserie van Liset (4 keer een ace) beëindigd de set in Harlinger voordeel met een stand van 16-25.

Een vijfsetter moest de winnaar dus bepalen in deze lange wedstrijd.  Dankzij mooie aanvallen van Nienke Marije begon VVH de set goed (0-3). Na een opslagfout aan de kant van VVH en een bal via het blok uit kwam Covos wat terug, maar een serveserie van Regina zorgde weer voor wat lucht (2‑7). Iris weet vervolgens op side-out tot twee keer toe een harde aanval binnen te slaan, waardoor VVH op 4-9 kwam. Hierna ging helaas veel mis bij de Harlingers. Met name de passing zorgde ervoor dat Covos terugkwam (9-10), waarna een Harlinger time-out volgde. Het einde van de set blijft gelijk op gaan en maar op 14-12 kreeg de thuisploeg twee matchpoints. Na een goed blok van Regina werd de stand 14-13, waarna het beslissende punt van de wedstrijd viel. VVH serveert, waarna een buitenaanval  van Covos tegen de netrand gaat en vervolgens in het veld valt van de thuisploeg. Het punt wordt door de scheidsrechter echter aan Covos gegeven, want na lang twijfelen was het volgens haar een touché van de Harlinger blokkering.  VVH was het hier niet mee eens en probeerde met de scheidsrechter praten, maar hier niets meer van weten en verliet haar scheidsrechtersstoel. Ook op de tribune was het ongeloof groot. Zodoende eindigde de wedstrijd met een zeer vreemde nasmaak met 3-2 in het voordeel van Covos.

Een teleurstellend einde van een wedstrijd waarin VVH veel vechtlust toonde. De twee punten die mee werden genomen, waren uiteraard wel zeer welkom. Komende zaterdag spelen de dames thuis. Om 17.00 uur mag het eerste damesteam van Turfstekers Drachten als tegenstander aantreden.

 

Brandweer redt kat na 10 uren uit boom in Harlingen

maandag, december 5th, 2016

HARLINGEN – De brandweer van Harlingen kreeg maandagochtend rond half negen een melding van een kat die in een boom zat aan de Karveelstraat.

De brandweer kwam ter plaatse maar heeft, na enkele pogingen met een ladder geprobeerd de kat naar beneden te halen, de reddingspoging gestaakt. Vanwege de ligging kon de locatie niet met de hoogwerker bereikt worden. Later in middag is er hulp ingeschakeld van de Franeker brandweer om de kat naar beneden te halen. Die hadden het dier na ongeveer een kwartier uit de boom. (Foto’s: Nick den Boer)