Posts Tagged ‘afvaloven’

Onderzoek naar effecten REC op omgeving

donderdag, oktober 13th, 2016

HARLINGEN – Er komt een onderzoek naar de effecten van afvalverwerkingscentrale REC op de omgeving. Ingenieursbureau LievenseCSO uit Leeuwarden leidt het onderzoek. Ze brengen in kaart wat de effecten zijn van de afvalverbranding bij de REC. Ook bekijkt het bureau of deze effecten overeenkomen met de verwachtingen die de Milieu Effect Rapportage (MER) eerder heeft geformuleerd.

De evaluatie van de MER is een van de acties die wordt ondernomen om de REC te verbeteren. Een MER is een verplicht onderdeel bij de omgevingsvergunning. In de MER moet het bedrijf, in dit geval de REC, onderbouwen wat de effecten zijn van de bedrijfsactiviteiten op het milieu. De MER van de REC dateert van 2007.

Onderzoeksgebieden

Bureau LievenseCSO richt zich in het onderzoek op vier zaken:

  • Of de mileu-effecten afwijken van de voorspellingen van de MER
  • Of de uitstoot van de REC in bepaalde situaties anders is dan vastgelegd
  • Wat de aard en samenstelling is van het afval dat wordt verwerkt bij de REC
  • Of de installatie conform de MER is gebouwd

De evaluatie moet begin volgend jaar klaar zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de REC waar mogelijk te verbeteren. (Omrop Fryslân)

Opnieuw hoge dioxine-uitstoot bij afvaloven

woensdag, september 28th, 2016

HARLINGEN – Bij de storing van de REC in Harlingen op 10 september is twee-en-een-half keer meer dioxine vrijgekomen dan jaarlijks is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Oorzaak van de storing was een kapotte ventilator. De uitstoot is toen ongefilterd de lucht ingegaan, dus niet over het doekenfilter. Bij een storing in oktober 2015 kwam er ook te veel dioxine vrij.

Omrin, provincie, gemeente Harlingen en andere betrokkenen zijn sinds de storing van 2015 bezig de afvaloven veiliger te maken. Zo ook het voorkomen van het uitvallen van de ventilator, die heel belangrijk is voor een veilige uitstoot. Pas bij een onderhoudsstop in april 2017 wordt een reserveventilator geplaatst, die het kan overnemen als de andere uitvalt.

De woordvoerder van Omrin zegt dat de norm niet is overschreden. Voor de REC geldt een jaarlijkse norm voor uitstoot van dioxines. Die geldt bij “normaal bedrijf”. De verhoogde uitstoot van 10 september valt onder het maximale aantal storingsuren dat is toegestaan. Dat zijn zestig uren in het jaar. (Omrop Fryslân)

Metingen afvaloven Harlingen gaan een jaar langer door

dinsdag, september 20th, 2016

HARLINGEN – De metingen van de dioxine-uitstoot van de afvaloven in Harlingen zullen een jaar langer duren. Dat hebben de provincie en de gemeente Harlingen dinsdag besloten. De partijen willen de uitkomsten van de metingen gebruiken voor het verbeteren van de oven.

De metingen zijn verleden jaar ingesteld en zouden een jaar duren. In dat jaar kwamen er veel knelpunten naar voren. Er zijn maatregelen genomen om die knelpunten te voorkomen. (Omrop Fryslân)

Statenfractie GrienLinks wil REC sluiten

dinsdag, september 13th, 2016

HARLINGEN – De GrienLinks statenfractie wil dat de afvaloven in Harlingen gesloten wordt. Dit naar aanleiding van de storing van vorige week. Oorzaak van de storing was een kapotte ID-fan. Door de storing is korte tijd ongefilterde uitstoot de lucht ingegaan

Fractievoorzitter Retze van der Honing heeft het idee dat de situatie bij de afvaloven niet onder controle is en wil dat de gedeputeerde nu echt maatregelen neemt. “Ik ha it idee dat de boeten ûnder betingst dy’t de lêste tiid oplein binne foar oare ynsidinten net folle úthelje.”

Eerdere incidenten

In oktober 2015 was er een grote storing bij de REC. Daar kwam toen meer dioxine vrij dan toegestaan is. Sinds een tijdje zijn de REC, provincie, gemeente Harlingen en andere betrokkenen bezig met het veiliger maken van de afvaloven. In het voorjaar zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd. By dit onderhoud en doorvoeren van verbeteringen kwam er een stofwolk vrij. Ook hier kwam weer meer dioxine vrij dan toegestaan is. (Omrop Fryslân)

Storing bij REC: Hogere uitstoot en rookpluim

zaterdag, september 10th, 2016

HARLINGEN – Bij de REC in Harlingen is zaterdagmorgen tussen half vier en zes uur een storing geweest in de installatie van de afvaloven. Een ventilator viel tijdelijk uit, zo meldt Omrin Fryslân, en er was een hogere uitstoot van stofdeeltjes. Ook was er een half uur lang een rookpluim te zien.

Het verbrandingsproces in de centrale is meteen stopgezet en er wordt onderzocht wat de oorzaak van de storing is geweest. Totdat daar duidelijkheid over is, wordt er geen afval verbrand. De FUMO zal onderzoek doen of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. (Omrop Fryslân)

REC is al op veel punten aangepast

woensdag, juli 13th, 2016

HARLINGEN – De verbeteracties aan de REC na de storing van oktober vorig jaar, zijn een flink eind op weg. Een groot deel van het pakket aan maatregelen is klaar of in gang gezet. Er zijn technische maatregelen getroffen, procedures aangepast en diverse onderzoeken gestart. Het totale maatregelenpakket moet zorgen dat de kans op storingen en het gevolg van eventuele storingen bij de REC verder verkleind wordt.

Maatregelen
Het verbetertraject startte begin dit jaar. Na een analyse door alle betrokkenen begon de daarvoor opgerichte overleggroep* aan een pakket van maatregelen. De eerste kwamen al snel bij de onderhoudsstop in april dit jaar. Toen werd onder andere een alarm ingebouwd voor de actief kooldosering. Die is nodig om de dioxines uit de rookgassen te filteren. Ook paste de REC de besturing van de ID-fan aan, zodanig dat die ook bij storing blijft werken.

Verder breidde de REC de stofmeting uit. Die kon de stofemissie tot het wettelijk maximum meten, maar niet daarboven. Met de nieuwe stofmeting kunnen ook eventuele overschrijdingen gemeten worden. Ook het spoelprogramma werd aangepast. De spoellucht die voorheen langs het doekenfilter ging, gaat voortaan door het doekenfilter. Daardoor worden eventuele dioxinen die zich aan stof hebben gebonden, uit de lucht gefilterd.

Daarna richtte de overleggroep zich op een aantal andere actiepunten, waaronder een hogere schoorsteen, continue dioxinebemonstering, communicatie en andere verbetermogelijkheden. De verkenning naar mogelijkheden en draagvlak om de schoorsteen te verhogen, loopt nog. De continue dioxinebemonstering gaat in ieder geval nog tot eind dit jaar door. Na de zomer besluiten GS en B&W of ze nog langer door willen gaan.

Het onderzoek naar andere verbetermogelijkheden richtte zich op verschillende zaken. Het schoonmaken van de installatie was er één van. Daarvoor komen extra mangaten om stof na een onderhoudsstop weg te kunnen zuigen van plekken waar men voorheen niet kon komen. Dit achtergebleven stof wordt dan niet meer via de pijp weggeblazen. Een andere was de opstartleiding. Die is nu buiten gebruik, waardoor de kans op verhoogde stofemissie bij de opstart aanzienlijk kleiner is geworden.

Communicatie
De provincie, gemeente en Omrin werken met een communicatieprotocol waarin afspraken staan hoe zij elkaar informeren bij storingen of incidenten. Uit de analyse van de storing op 1 en 2 oktober bleek dat daar nog veel onduidelijkheid bestond. Het protocol is daarom aangepast. Omrin werkt daarnaast aan een digitale ‘alert-service’ waar iedereen zich op kan abonneren. In oktober organiseert de REC een open dag om o.a. met burgers in gesprek te gaan en zaken uit te leggen

Voor de omgeving
Uit alle onderzoeken blijkt dat de REC volgens de vergunning werkt. Ook onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport laat zien dat de REC voldoet aan de norm, dat de vergunning in orde is en dat ook het toezicht op de REC voldoende is. Alle maatregelen die de overleggroep nu uitwerkt, zijn erop gericht de rust in de omgeving terug te brengen. Elke gezamenlijke stap die de REC verder verbetert, draagt daar aan bij.

  • De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, de FUMO, de Begeleidingsgroep, Omrin en de provincie Fryslân. GGD Fryslân levert de voorzitter. (bron: Provincie Fryslân)

Sharon Dijksma: “Provincie handelde goed bij toezicht REC”

vrijdag, juni 24th, 2016

HARLINGEN – Bij de toezicht op de afvaloven (REC) in Harlingen heeft de provincie Fryslân geen fouten gemaakt. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma na onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen van Groen Links in de Tweede Kamer. Die gingen over het toestaan van een zogenaamde Bypass bij de afvaloven. Schadelijke stoffen kunnen dan om de filters heen geleid worden. De conclusie van de inspectie is dat de provincie een nauwgezette procedure heeft gevolgd bij het bouwen van de oven.

Uitkomsten onderzoek

Onafhankelijke experts hebben geoordeeld dat de oven gebouwd is volgens de best mogelijke techniek. Het verlenen van de vergunning, de toezicht en de handhaving worden volgens de regels uitgevoerd, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport. Gedeputeerde Michiel Schrier is blij met de uitkomsten van het onderzoek, zo zegt hij in een reactie. (Bron: Omrop Fryslân)

D66 wil openheid over REC schoorsteen

donderdag, juni 23rd, 2016

HARLINGEN – Vanuit de provincie Friesland heeft gedeputeerde Schrier het voorstel gedaan aan de Raad van de Gemeente Harlingen om besloten met hem om tafel te gaan om te praten over de mogelijkheden en wensen ten aanzien van de hoogte van de schoorsteen van de REC van Omrin. D66 heeft hierop gereageerd dat ze, mede gezien de gebrekkige communicatie over de REC in het verleden, alleen in het openbaar om tafel willen met Schrier. Tijdens een bijeenkomst die dus voor een ieder toegankelijk is. De Gemeenteraad heeft hierna dit standpunt met de heer Schrier gedeeld.

Een nieuw voorstel van Schrier om dan met de afzonderlijke fracties in de gemeenteraad om tafel te gaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een verhoging van de schoorsteen op o.a. technisch en juridisch vlak wijst D66 ook af. D66 Harlingen roept de overige fracties in de Raad dan ook op dit voorstel ook af te wijzen en slechts raadsbreed én in alle openbaarheid te overleggen over de REC! En een dergelijk overleg dient dan gezamenlijk met de Begeleidingsgroep plaats te vinden.

D66 Harlingen is van mening dat alle overleggen inzake de REC in het openbaar gevoerd moeten worden. Vertrouwen begint volgens D66 bij goed communiceren en zowel voor de provincie als voor Omrin is hier nog veel werk aan de winkel! (bron: d66harlingen.nl)

Schrier: “Dioxine-uitstoot REC niet te voor komen”

donderdag, juni 16th, 2016

HARLINGEN – Bij het opstarten van de afvaloven in Harlingen is meer dioxine dan gewoon vrijgekomen, dat zegt gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân.

In maart en april lag de afvaloven een tijd stil vanwege onderhoudsmaatregelen. Er zijn toen na het opstarten van de oven metingen gedaan en die een dag later herhaald werden, op beide dagen bleef de uitstoot van dioxine binnen de vergunning. De volksgezondheid is niet in gevaar geweest. Volgens gedeputeerde Schrier is het onwenselijk, maar niet te voorkomen dat bij het opstarten van een afvaloven dioxines vrijkomen.

Toch wil Schrier alles op alles zetten om afvalverwerker Omrin te dwingen om er nog meer rekening mee te houden. Zo zal in het vervolg stof dat achter de filter ligt handmatig worden weggehaald. Ook wordt de omleiding uit de oven gehaald. Die wordt nu gebruikt bij het opstarten van de oven.

Alle uitstoot wordt vanaf volgend jaar door een speciale doekenfilter gehaald. Gedeputeerde Schrier verwacht dat de uitstoot van de gevaarlijke dioxines dan nog verder teruggebracht wordt. (Bron: Omrop Fryslân)

Opnieuw dioxines uit de REC

dinsdag, juni 7th, 2016
Genoeg is genoeg
HARLINGEN – Opnieuw is een verhoogde dioxine-uitstoot vastgesteld bij de REC in Harlingen. Het zogenaamde ‘monsterkastje’ dat per maand een gemiddelde van de in die maand uitgestoten dioxine geeft, heeft in een periode van 23 maart tot 2 april 2016 een verhoogde uitstoot gemeten. Volgens de FUMO en de Begeleidingsgroep zou de oorzaak van de overschrijding gelegen zijn in de afstook van de oven in de genoemde meetperiode.
Retze van der Honing is verbijsterd. Het GrienLinks Statenlid heeft in een Brief aan gedeputeerde Schrier onmiddelijk opheldering gevraagd aan de gedeputeerde. Hij vraagt met name of de gedeputeerde het verantwoord vindt om de REC door te laten draaien en welke argumenten de gedeputeerde heeft om de REC niet stil te leggen. “De FUMO zegt hier nu zelf dat het ‘normaal’ is dat er bij afstoken (het uit laten gaan van het vuur in de afvalverbrander) dioxine vrijkomt. Wij vinden dat niet normaal en zeer verontrustend. Genoeg is genoeg. Want wat is er dan de afgelopen vijf jaar (35 keer op- en afstoken) aan dioxines vrijgekomen? Terwijl de internationale afspraak is de uitstoot van dioxines naar 0 te brengen?”
Het Statenlid maakt zich zorgen over of de provincie wel adequaat handhaaft. Kort geleden werd bekend dat gedeputeerde Schrier  zelf meegeschreven heeft aan een  Brief van Omrindie een reactie is op de last onder dwangsom die Schrier aan datzelfde Omrin heeft opgelegd.  Die last onder dwangsom ging over de storing in oktober 2015 waar ook (bijna drie keer de jaarnorm) dioxines vrijkwamen. Van der Honing: “Schrier schreef dus mee aan een brief aan zichzelf over een handhavingskwestie. Wat betekent dat voor de provincie in haar rol als handhaver? ”